JAPAN


  • ูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

  • ข้อมูลสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

  • รายละเอียดการทำงานพิเศษระหว่างที่กำลังศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

  • ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในญี่ปุ่น