Au Pair Europe

 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในโซนยุโรป ระยะเวลาโดยประมาณ 1 – 2 ปี *** เพื่อเปิดโอกาสให้ได้ฝึกทั้งภาษอังกฤษ และภาษาต่างๆในโซนยุโรป ยังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวยุโรปและยังได้มีโอกาสท่องเที่ยวในทวีปยุโรปพร้อมกับได้พบกับมิตรภาพใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลก โดยน้องๆจะได้พักอาศัยกับครอบครัวของHost Family และมีหน้าที่ดูแลเด็กๆ ทำงานบ้านเพียงเล็กน้อย*** ไม่เกิน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

 1. ออแพร์ทำงานไม่เกิน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ และมีวันหยุดสุดสัปดาห์ 1 วัน/สัปดาห์
 2. ออแพร์ได้รับค่าตอบแทนประมาณ 340 ยูโร/เดือน
 3. ออแพร์ได้รับทุนเรียนภาษาโดยประมาณ 270 ยูโร
 4. ตลอดโครงการสามารถท่องเที่ยว 25 ประเทศในยุโรปได้โวยวีซ่ากลุ่มเช็งเก้นมีโอกาสได้มิตรภาพใหม่ๆทั่วโลก
 5. ได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 อาทิตย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ฟรีที่พัก อาหาร มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน หลังจากอบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร “ Certificate International Intercultural Training ” ***
 6. ประกันสุขภาพสำหรับออแพร์
 7. คู่มือสำหรับออแพร์
 8. ออแพร์ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่

Qualification

 1. เพศหญิง อายุโดยประมาณ 18 -25 ปี***
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์เลี้ยงเด็กจากสถาบันที่น่าเชื่อถืออย่างน้อย 200 ชั่วโมง ***
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน ได้ในระดับปานกลางขึ้นไป
 5. ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม : สามารถขอใบรับรองจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 6. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 7. สถานภาพโสด และ ไม่มีบุตร
 8. เต็มใจและพร้อมช่วยเหลืองานบ้าน ***
 9. รักการทำงานกับเด็ก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ
 10. มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีความกระตือรือร้น มีบุคลิกและเจตดติที่ดีในการเป็นตัวอย่างแก่เด็กๆ

Step by step

1. โทรนัดฟังข้อมูลโครงการและนัดสอบสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษกับเจ้าหน้าที่ออแพร์ไทยแลนด์
2. เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแล้ว ออแพร์ชำระค่าสมัคร
3. ส่งเอกสารการสมัครอย่างครบถ้วน ( เจ้าหน้าที่จะแนะนำการกรอกเอกสารใบสมัคร และการเตรียมเอกสารต่างๆ )
4. Pre Match รอการติดต่อจากโฮสแฟมิลี่
5. Final Match หรือ การตอบรับเข้าเป็นสมาชิกของโฮสแฟมิลี่
6. นัดให้ออแพร์มาเซ็นสัญญา employment contract
7. ดำเนินการขอวีซ่า โดยเจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาสำหรับการยื่นขอวีซ่าที่สถานฑูตเยอรมัน ซึ่งต้องยื่นภายใน 5 วันทำการ ถ้าผ่านจะได้รับวีซ่าภายใน 6-12 สัปดาห์ จากนั้นออแพร์ชำระค่าโครงการ ชำระค่าประกันโครงการ และซื้อตั๋วเครื่องบิน
8. แจกเอกสารด้านภาษาเพิ่มเติมก่อนเดินทาง ( ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน )
9. ออแพร์แจ้งเจ้าหน้าที่ และโฮสแฟมิลี่ทราบเรื่องวัน เวลา และสถานที่ที่มาถึง
10. เดินทางสู่บ้านโฮสแฟมิลี่

ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าสัมภาษณ์ 500 บาท (ไม่คืนเงินทุกกรณี)
 2. ค่าสมัคร 6,000 บาท(ไม่คืนเงินทุกกรณี)
 3. ค่าโครงการ 25,000 บาท (ไม่คืนเงินทุกกรณี)
 4. ค่าประกันโครงการ จำนวน 200 ยูโร (จะได้รับคืนหลังจบโครงการ)
 

หมายเหตุ :

** ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าแปล ค่ารับรองเอกสารที่สถานกงสุล ค่าตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาล ค่าวีซ่า และตั๋วเครื่องบิน

*** สิ่งที่ได้รับจากโครงการ คุณสมบัติของผู้ใช้จ่าย ขั้นตอน เงื่อนไข การสมัครนั้นขึ้นอยู่กับองค์การที่รับสมัคร และ ประเทศที่เราไป