Abu Dhabi(UAE)

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอาบูดาบี้

 

  1. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (เฉพาะของสายการบิน Etihad)
  2. ใบจองโรงแรมในอาบูดาบี้
  3. สำนาทะเบียนบ้าน (เซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. สำเนาบัตรประชาชน (เซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
  5. สำเนา Passport (สีเท่านั้น)
  6. สำนา Passportเล่มเก่า พร้อมตราประทับเข้า – ออก นอกประเทศ
  7. รูปถ่ายพื้นหลังขาว 4.3*5.5 cm  1 รูป
  8. เอกสารแสดงการเงิน หรือStatement ย้อนหลัง 6 เดือน
  9. จดหมายรับรองการทำงานฉบับออกโดยบริษัทพร้อมลายเซ็นต์รับรอง/ใบประกอบกิจการ
  10. ถ้ามีการเชิญจาก

         - บุคคล(ถ้าเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อน) ต้องแนบจดหมายเชิญ, หน้าแรกของ Passport, หน้า VISA  

         - องค์กรหน่วยงานภายใน Abu Dhabi ต้องแนบจดหมายเชิญและเอกสารรับรองต่างๆ

หมายเหตุ: เอกสารเพิ่มเติมสำหรับบุคคลที่เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี 

         - เดินทางกับพ่อแม่ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้ กรอกฟอร์มทางออนไลท์ให้เรียบร้อย, รูป, สำเนาหนังสือเดินทาง, ใบเกิดพร้อมแปลเป็น

           ภาษาอังกฤษพร้อมประทับตารับรองการแปล

        - ไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่ กรอกฟอร์มทางออนไลท์ให้เรียบร้อย, รูป, สำเนาหนังสือเดินทาง, ใบเกิดพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อม

           ประทับตารับรองการแปล, ใบยินยอมให้เดินทาง

 

ระยะเวลาพิจารณา 5-7 วันทำการ(ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ค่าธรรมเนียม

วีซ่าท่องเที่ยว 3800 บาท

 

ระยะเวลาพิจารณา 

5 - 7 วันทำการ(ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

สอบถามข้อมูลเพื่อติดต่อทำวีซ่า ที่นี่