Denmark(Schengen)


เอกสารประกอบการขอวีซ่าเดนมาร์ก

 1. รูปถ่ายสีขนาด 35-45 มม. ใบหน้าตรงมีขนาด 30-36 มม.ฉากสีขาวและเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. หนังสือเดินทาง(ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทยและมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้าสำหรับวีซ่าสติ๊กเกอร์
 3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและทุกหน้าที่เคยได้รับวีซ่าและตราประทับแสดงการเข้าออก(ทั้งเล่มปัจจุบันและเล่มเก่าถ้ามี)
 4. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกเล่มปัจจุบัน 1 หน้า
 5. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรณีเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ทั้งต้นฉบับและสำเนา
 6. ประกันสุขภาพการเดินทางที่ครอบคลุมการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้นจนถึงวันที่กลับประเทศไทย ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด(ประกันต้องมีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 30,000ยูโร)
 7. เอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟหรือเรือไปประเทศเดนมาร์กหรือประเทศอื่นในกลุ่มเชงเก้นที่ต้องการเดินทางไป โดยแสดงวันเดินทางแน่นอนและสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ซึ่งการจองวันเดินทางนี้ต้องอยู่ภายในวันที่ระบุไว้ในประกันสุขภาพการเดินทาง **อย่าซื้อตั๋วจนกว่าท่านจะได้รับการอนุมัติวีซ่า
 8. เอกสารยืนยันการจองที่พักในประเทศเดนมาร์ก
 9. หมายกำหนดการเดินทางทั้งหมด
 10. จดหมายรับรองการทำงานหรือการเรียนที่ระบุการอนุญาตให้ลาหรือเอกสารรับรองอื่นๆในกรณีที่เป็นกิจการส่วนตัว ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
 11. เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีของผู้สมัครหรือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด(ต้องมีเงินแสดงในบัญชี 50,000 บาทต่อ 90 วันสำหรับผู้ใหญ่ และ 25,000 บาทต่อ 90 วันสำหรับผู้เยาว์)            
 12. ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการของศูนย์ฯ VFS

กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

-ทะเบียนบ้านตัวจริงหรือสูติบัตรและสำเนา 1 ชุด

-กรณีเดินทางโดยลำพัง ต้องยื่นจดหมายยินยอมลงชื่อโดยบิดาและมารดา พร้อมตราประทับจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

-กรณีเดินทางกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง ต้องยื่นจดหมายยินยอมลงชื่อโดยบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย พร้อมตราประทับจากสำนักงานเขตหรืออำเภอ ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

-กรณีเดินทางกับบิดาหรือมารดาที่มีสิทธิ์ในการดูแลอุปการะบุตรแต่เพียงผู้เดียว ต้องยื่นจดหมายรับรองการดูแลอุปการะบุตรนั้นด้วย ตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

วีซ่าท่องเที่ยว 2300 บาท

เด็กที่มีอายุ 6-11 ปี 1300 บาท

ค่าบริการศูนย์ VFS 810 บาท

เวลาให้บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า: 8.00 . – 12.00 . และ 13.00 . – 15.00 . (จันทร์-ศุกร์) ยกเว้นวันหยุด  
วลารับหนังสือเดินทาง : 13.00 . – 16.00 . (จันทร์-ศุกร์ยกเว้นวันหยุด