Dubai(UAE)

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าดูไบ

1. สําเนาหน้าพาสปอร์ต 1 ชุด (สําเนาสีเท่านั้น)

2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป ** รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผม, ห้ามใส่หมวก, ห้ามเห็นฟัน พื้นหลังสีขาว **

3. สำเนาหลักฐานการเงิน เช่น Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สมุดบัญชีเงินฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน

*** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้***

* กรณีที่เป็นคู่สมรส สามารถใช้บัญชีของสามี หรือภรรยาได้ แต่ต้องมีสําเนาทะเบียนสมรสยืนยัน

* กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ต้องมีจดหมายรับรองเป็นภาษาอังกฤษว่า สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียน และเซ็นชื่อรับรอง ทั้ง 2 ท่าน

* กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ทํางาน และคู่สมรสไม่ได้เดินทางด้วย ต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และหลักฐาน การทํางานของคู่สมรสด้วย

* กรณีรับรองญาติพี่น้อง ต้องแนบจดหมายรับรองที่แสดงความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถพิมพ์ได้เองและเซ็นรับรองโดย เจ้าของบัญชีมา พร้อมแนบสําเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้รับรองมาด้วย

4. สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

5. สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

6. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

7. ตั๋วเครื่องบินที่มีการออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว สายการบิน EMIRATES เท่านั้น

8. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัท หรือ สําเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการที่คัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

*** กรณีที่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงาน ประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกร หรืออื่นๆ แนะนำให้ยื่นวีซ่า ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสายการบินเอมิเรตส์ที่ http://www.emirates.com/th/thai/เลือกหัวข้อ “การจัดการจองของคุณ” กรอกข้อมูลต่างๆ และจะต้องชำระค่าบริการผ่านการตัดบัตร เป็นต้น

9. สำเนาใบจองโรงแรมที่ดูไบ หรือหากท่านพักกับญาติ พี่น้อง หรือ เพื่อน จะต้องมีหนังสือรับรองจากญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนของท่าน โดยมีรายละเอียดต่างๆ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่ดูไบ, สำเนาพาสปอร์ตสี, สำเนา Visa และหนังสือรับรองการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องมีลายเซ็นต์รับรองจากทางนั้นด้วย

10. VISA  APPLICATION FORM กรณีให้ทางเรายื่นวีซ่า ทางบริษัทจะกรอกข้อมูลให้ 

หมายเหตุการยื่นขอวีซ่าใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วันทำการ (เวลาราชการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ 09.00 – 17.00 . หยุด: วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์ของไทย และดูไบ) และ วีซ่าจะออกมาในรูปแบบของ E-Visa(Electronic Visa) 

ค่าธรรมเนียม

วีซ่าสายการบิน  4,000.00 บาท / ท่าน 

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,000.00 บาท / ท่าน

รวมค่าวีซ่าพร้อมค่าบริการ  5,000.00 บาท / ท่าน

หมายเหตุ : - เนื่องจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่มีสถานทูตในประเทศไทย จึงต้องขอวีซ่าโดย 1. สายการบินเอมิเรตส์ 2. โรงแรมที่ผู้เดินทางไปพัก 3. ผู้เชิญที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์