Estonia(Schengen)

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

  1. รูปถ่ายสี 1 ใบ(ขนาด 47 มม. X 36 มม.)
  2. หนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ(ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่เดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นและต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า และหนังสือเดินทางจะต้องออกภายใน 10 ปีที่ผ่านมา)
  3. หนังสือเดินทางเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น(ถ้ามี)
  4. หนังสือรับรองการทำงาน

-กรณีลูกจ้าง ต้องมีหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัครระบุจำนวนวันหยุดที่ได้รับอนุมัติ ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ได้รับ

-กรณีเจ้าของกิจการ ต้องมีหนังสือจดทะเบียนบริษัท

-กรณีนักเรียนนักศึกษา ควรมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ซึ่งระบุการอนุมัติวันที่ลาและการยืนยันของผู้สมัครในการลงทะเบียนในปีการศึกษาหน้า

  1. หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอสพหรับดูแลค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลาการเดินทาง เช่น หนังสือรับรองจากทางธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน ระบุความเคลื่อนไหวในบัญชีและแหล่งที่มาของรายได้อย่างชัดเจน
  2. ใบจองโรงแรมหรือที่พักในเอสโตเนีย
  3. สำเนาตั๋วเครื่องบิน
  4. ประกันสุขภาพการเดินทาง ต้องมีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโรและครอบคลุมกลุ่มประเทศเชงเก้น
  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

กรณีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี

-สำเนาสูติบัตรและใบแปลเป็นภาษาอังกฤษ

*กรณีไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครองตามกฏหมาย ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง และต้องออกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม

วีซ่าท่องเที่ยว 2300 บาท

เด็กที่มีอายุ 6-11 ปี 1300 บาท

ค่าบริการศูนย์ VFS 810 บาท

 

เวลาทำการ08:00 – 12:00 . และ 13:00 – 15:00  . วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดทำการของศูนย์ฯ

ศูนย์ยื่นวีซ่าเปิดทำการตั้งแต่เวลา08:00 – 15:00 ,  (ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้สมัครสามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ ตั้งแต่เวลา 13:00 – 16:00 , (ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์