Hungary(Schengen)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าฮังการี

  1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้เหลือ มากกว่า 6 เดือน
 1. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 2. หลักฐานการทำงาน
  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  - จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 3. หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 4. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม (ฉบับจริง)
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 6. บัตรประจำตัวประชาชน และ ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 7. ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ ซึ่งแสดงว่า ได้ให้ การคุ้มครอง ความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันอย่าง ต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 8. ผู้เยาว์ ต้องมีหนังสือยินยอม จาก ผู้แทน ทางกฎหมาย ในการรับรอง ค่าใช้จ่าย
 9. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศฮังการี (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

หมายเหตุ

**ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ถ้าเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว สามารถยื่นแทนได้
**ผู้ที่เดินทางเป็นกลุ่มด้วยตนเอง สามารถทำ หนังสือมอบอำนาจ ให้ตัวแทน มายื่นขอวีซ่าแทนได้

**หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

ค่าธรรมเนียม วีซ่าฮังการี 60 ยูโร (ไม่รับเงินบาท รับเฉพาะเงินยูโรเท่านั้น)
ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้อง และดำเนินการ 10-15 วัน

ต้องนัดหมายล่วงหน้า ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน

 

แผนกกงสุลเปิดทำการ วันจันทร์, พุธ และศุกร์ เวลา 9:00 . -13:00.