Kenya

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเคนย่า

1. แบบฟอร์มการขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
2. Passport ตัวจริง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง พร้อมสำเนา (ถ้ามีเล่มเก่าให้ติดมาด้วย)
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ
4. สำเนาบัตรปชช. และสำเนาทะเบียนบ้าน
5. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ถ้าเป็นนักศึกษาขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน แนบด้วย
6. หลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนา
7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน หรือโปรแกรมการเดินทาง
8. จดหมายหรือหนังสือเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศเคนย่า (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
9. กรณีข้าราชการ ขอจดหมายรับรองการเป็นข้าราชการ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
10. กรณีแม่บ้านใช้สำเนาทะเบียนสมรส
11. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองจากเขตหรืออำเภอแนบด้วย

ค่าธรรมเนียม
- วีซ่าระยะสั้นเข้าออกครั้งเดียว (Single) 1,500 บาท รวมค่าบริการ 2,500 บาท
- วีซ่าระยะสั้นเข้าออกหลายครั้ง (Multiple) 3,200 บาท รวมค่าบริการ 4,200 บาท

ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า 4 วันทำการ

***ปล. การเดินทางไปประเทศเคนย่าสามารถขอ Visa on arrival ได้ที่สนามบินกรุงไนโรบี โดยเสียค่าธรรมเนียม USD.20

หมายเหตุ:
โรคที่ควรระมัดระวังเมื่อเดินทางไปเคนย่าคือโรคไข้เหลือง มาเลเรีย อหิวาตกโรค โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis) โรคไวรัสตับอักเสบ สำหรับโรคไข้เหลืองจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันก่อนนะคร้า ฉีดครั้งเดียวป้องกันได้ถึง 10 ปี ควรฉีดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 10 วัน ให้นำ passport ตัวจริง หรือถ่ายสำเนาหน้าที่มีชื่อติดไปด้วย

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง
1. ห้องฉีดวัคซีน สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่แยกแคลาย นนทบุรี โทร. 02 590 3235, 02 951 1168-79 เข็มละ 600 บาท
2. สนง. ตรวจคนเข้าเมือง ถนนสาทร โทร. 02 286 5114 เข็มละ 550 บาท
3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร. 02 249 4110, 02 249 4118 เข็มละ 550 บาท