Mozambique

เอกสารประกอบการขอวีซ่าโมซัมบิก

1.ใบคำร้องขอยื่นวีซ่า โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

3.หนังสือเดินทางตัวจริง อายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันทำครั้งแรก หน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้าพร้อมสำเนา

4.หนังสือรับรองการทำงานและหนังสือลาหยุด ใบรับรองการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท

5. สำเนาเอกการทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน 6.ตั๋วเครื่องบินและใบจองโรงแรมที่โมซัมบิก

7.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน(สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางชาวไทย)

8.สำเนาวีซ่าโมซัมบิก(กรณีเคยเดินทางไปโมซัมบิกมาแล้ว)

9.สำเนาวีซ่าไทย(สำหรับชาวต่างชาติ

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2000 บาท

วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 10:00-12:00 .

หมายเหตุ

* เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับสำเนาแนบมาด้วย

*ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า 3 วันทำการ

* กรุณานัดหมายเพื่อยื่นวีซ่าก่อนที่เบอร์โทรศัพท์02-268-1681

**สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของสาธารณรัฐโมซัมบิกสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติม**