Poland(Schengen)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าโปแลนด์

 1. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกวีซ่าออนไลน์ (ซึ่งต้อง พิมพ์ออกมาหลัง จากกรอกเรียบร้อยแล้ว)
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนนับจาก วันออกเดินทางออกจากโปแลนด์ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลัง ของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 ใบ
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)
 6. หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
 7. หลักฐาน การทำงาน
  - จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และ วันลาหยุดงาน
  - หนังสือ จดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือ จดทะเบียนพาณิชย์
  - จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุ วัน เดินทาง ไป-กลับ
 9. ใบจองที่พัก/โรงแรม
 10. แผนการเดินทาง
 11. หนังสือเชิญหรือ จดหมายเชิญ ฉบับจริง จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ และ ส่งสำเนา ตรงไปยังสถานทูต ทางโทรสาร หรืออีเมล์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

** หมายเหตุ ผู้เดินทาง ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง และต้องนัดวันยื่นวีซ่า ผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนกรอก แบบฟอร์มออนไลน์ - เอกสารทุกอย่าง ที่ยื่นโปแลนด์ ต้อง เป็นภาษาอังกฤษ

***ในกรณีที่ ไปเยี่ยมญาติ, ครอบครัว, เพื่อน หรือแฟน ต้องมีเอกสาร เพิ่มเติม ดังนี้***

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง ของญาติ, เพื่อน หรือแฟน
 2. จดหมายเชิญ จากญาติ เพื่อน หรือ แฟน ระบุความสัมพันธ์ ระยะเวลา ที่จะเดินทาง (ต้องส่ง สำเนา มาที่ สถานทูตโปแลนด์ ประจำ ประเทศไทย ด้วย โดยทางแฟกซ์, อีเมล์ หรือ ไปรษณีย์ ตัวจริง ส่งให้ผู้เดินทาง ) หรือ ดหมายเชิญ ที่ออกโดย หน่วยงาน ราชการ ("ZAPROSZENIE") (ไม่ต้อง ส่งสำเนามาที่สถานทูต )
 3. หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้เชิญกับ ผู้เดินทาง ในกรณีที่เป็นญาติ, ครอบครัว
 4. ทะเบียนสมรส (กรณีไปเยี่ยมคู่สมรส)

ค่าธรรมเนียม

ท่องเที่ยว 2,300 บาท

ระยะเวลาพิจาราณาวีซ่า 10 วันทำการ(ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันและเวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00.