Switzerland(Schengen)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ หรือ วีซ่าธุรกิจสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้นวีซ่า Type C อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน)

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปอยู่ในประเทศเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกิน 3 เดือน เพื่อวัตถุประสงค์ ในการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ  เยี่ยมเพื่อน เพื่อการกีฬา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ติดต่อธุรกิจ การเรียนระยะสั้น ซึ่งวีซ่า Type C นี้ สามารถใช้ในเขตของเชงเก้นได้ เพราะเป็นหนึ่งในสมาชิกของเขตเชงเก้นวีซ่า

วีซ่าแบบเข้าออกได้หนึ่งครั้ง อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้าและอยู่ในประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ในระยะเวลาที่ระบุในวีซ่า โดยสามารถอยู่ได้นานที่สุด 90 วัน (ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม ไปจนถึง วันที่ 28 กันยายน)

วีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้ง อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้หลายครั้ง สามารถพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้สูงสุดตามที่ระบุในวีซ่าหรือไม่มากไปกว่า 90 วัน ในช่วงเวลา 180 วัน วีซ่าแบบเซอคูเลชั่น เป็นวีซ่าแบบพิเศษสำหรับแบบเข้าออกหลายครั้ง อายุของวีซ่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานฑูตฝรั่งเศส

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น

1. แบบฟอร์มการสมัครเชงเก้นวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป(พื้นขาว) ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน 3.หนังสือเดินทางเล่มจริงและสำเนา(หากมีเล่มเก่าสำเนามาพร้อมกับเล่มปัจจุบัน)

4.เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน 5.เอกสารการจองโรงแรมในระหว่างที่ท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศในกลุ่มเชงเก้น และ/หรือ จดหมายเชิญจากประชากรในเขตเชงเก้น

6.ประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมระยะเวลาในการเดินทางภายใรนเขตเชงเก้นทั้งหมด โดยมีวงเงินประกันอยู่ที่ 1,500,000 บาท 7.หนังสือรับรองการทำงาน(กรณีเป็นนักเรียน ใช้หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา)

8.หลักฐานการเงิน อาทิ เช่น Bank Statement ที่แสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด หรือสมุดบัญชีตัวจริงพร้อมสำเนา โดยคิดจำนวนเงิน CHF(ฟรังก์สวิส) 100 ต่อวัน

9.จดหมายเชิญ ซึ่งจะต้องส่งโดยตรงเข้าที่อีเมลล์ (ban.visa@eda.admin.ch) หรือทางแฟ็กซ์ โดยต้องระบุดังนี้

- คำอธิบายเกี่ยวกับจุดประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการศึกษา ระยะเวลาที่พักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และตารางรายละเอียดของการประชุม หลักสูตร สัมมนา โปรแกรมเวิร์คชอป

- การค้ำประกันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้สมัครในระหว่างที่พักในเขตเชงเก้น หากไม่ระบุจำเป็นที่จะต้องส่งเอกสารการจองที่พักในช่วงเวลานั้น

- หน่วยงานจะต้องรับผิดชอบผู้สมัครในการเดินทางออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศในเชงเก้นตามที่ระบุในวีซ่า

10.กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

10.1 สูติบัตร

10.2 หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง(ทำขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอ) กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

10.3การสมัครวีซ่าจะต้องเซ็นต์โดยผู้ปกครอง

**เอกสารทุกอย่างต้องยื่นตัวจริงพร้อมสำเนา และผู้ขอวีซ่าต้องไปแสดงตัวที่สถานฑูตด้วย**

ค่าธรรมเนียม
วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน 2400 บาท

วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ 1400 บาทวีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น รับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าพำนักระยะยาว มากกว่า 90 วัน 2580 บาทวีซ่าพำนักระยะยาว เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ1580 บาทวีซ่าพำนักระยะยาว รับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี 180 บาท ค่าบริการและค่าดำเนินการ 3000 บาท * ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงิน **ไม่รวมค่าประกันสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบิน

ระยะเวลาในการดำเนินการ พิจารณาวีซ่า 1.วีซ่าเชงเก้น ทุกประเภท : ใช้เวลาดำเนินการ 5 วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นวีซ่า 2.วีซ่านักเรียน หรือ วีซ่าระยะยาว สวิตเซอร์แลนด์ ใช้เวลาอย่างน้อย 2 เดือน (เนื่องจากทางสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทยจะต้องส่งเรื่องให้กับกองตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละรัฐของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้ตัดสินใจ)