เอกสารที่ต้องใช้สำหรับยื่น New Zealand Student Visa

 

เอกสารที่จะต้องใช้ในการขอยื่นวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์มีดังนี้ :-

 1. ใบสมัครที่ได้กรอกรายละเอียดพร้อมติดรูปถ่าย 2 นิ้ว
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
 3. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประชาชน ( ใบสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ) ทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้สมัคร
 5. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากทางโรงเรียนที่มีการระบุหลักสูตร ระยะเวลาในการเรียน ตั้งแต่วันเปิดเทอมจนถึงวันสุดท้ายของการเรียน พร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา
 6. หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
 7. ผลการศึกษาที่จบแล้วหรือกำลังศึกษาอยู่
 8. จดหมายรับรองการทำงานของผู้สมัคร (ถ้ามี)
 9. หลักฐานการจองตั๋วหรือตั๋วเครื่องบิน
 10. ใบรับรองทางการเงิน “Financial Undertaking for a Student” ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 11. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก / Bank Statement ของสปอนเซอร์ ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 12. จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของสปอนเซอร์ ซึ่งจะระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่งและอายุการทำงาน หรือหนังสือรับรองพร้อมหลักฐานการเงินของบริษัทในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ / บริษัท

** หมายเหตุ

 1. กรณีอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางลำพัง ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้เดินทางได้
 2. กรณีผู้สมัครอายุ 17 ปีขึ้นไปต้องการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า 24 เดือน จะต้อง ยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรม (Police Clearance Certificate)
 3. กรณีเรียนเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จะต้องยื่นแบบฟอร์มตรวจเอ็กซเรย์ปอด (Chest X-Ray INZ1096)
 4. กรณีเรียนเกิน 12 เดือนขึ้นไป ต้องยื่นแบบฟอร์มตรวจสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) และแบบฟอร์มตรวจเอ็กซเรย์ (Chest X-Ray INZ1096) กับโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เท่านั้น ซึ่งใบตรวจสุขภาพจะมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

 “กรุงเทพ”

 1. รพ.บางกอกเนิสซิ่งโฮม (BNH)
 2. รพ.กรุงเทพ
 3. International Organization for Migration (IOM)

“เชียงใหม่”

 1. รพ.เชียงใหม่ราม

“อุดรธานี”

 1. รพ.เอกอุดร

“ภูเก็ต”

 1. รพ.กรุงเทพ Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket