Weather

ภูมิอากาศของประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วย 4 ฤดู คือ


ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิ 19-30 องศาเซลเซียส                                                                                             ซึ่งสภาพอากาศโดยทั่วไป อากาศจะแห้ง แต่ไม่ร้อนจัด

ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิ 16-26 องศาเซลเซียส                                                                                              ซึ่งสภาพอากาศโดยทั่วไป อากาศจะเริ่มเย็นลง ตามเมืองชายฝั่งจะมีฝนตกชุก

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิ 16-26 องศาเซลเซียส                                                                                                       ซึ่งสภาพอากาศโดยทั่วไป อากาศจะเย็นจัดขึ้นทำให้มีหิมะตกตามยอดเขาสูง    

ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน อุณหภูมิ 15-26 องศาเซลเซียส อากาศกำลังเย็นสบาย                                                            และเป็นช่วงที่อากาศที่ดีที่สุดของปี

**อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 17 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม และ 8 องศาเซลเซียส ในเดือนกรกฎาคม 

เนื่องจากนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก - ลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก - กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก อากาศแตกต่างกันดังนี้ - เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ – เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก - เกาะใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมอยู่ทั่ว และมีมากที่ Mt. Cook