JLPT(Japanese Language Proficiency Test)

 

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) คือการทดสอบเพื่อวัคความสามารถการใช้ภาษาญี่ปุ่นของ      ชาวต่างชาติโดยการสอบนี้ถูกน้ำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้่านอาทิการสมัครงานการสมัครทุนต่างๆรวมถึงการยื่นประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น สถานศึกษาบางแห่งรับผลสอบ JLPT แทนผลสอบ EJU ในส่วนของวิชาภาษาญี่ปุ่น

นอกจากนี้ สำหรับในประเทศไทยสามารถนำผลสอบ JLPT ไปยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT เรียกสั้นๆว่าทุนมง) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัยในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
การแบ่งระดับการสอบ

แบ่งเป็น5 ระดับคือ

N5 – จะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง (การอ่าน) - อ่านประโยควลีที่เขียนด้วยอักษรฮิรางานะคาตากานะและคันจิอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันได้                                                                                                                                                         (การฟัง) - ฟังบทสนทนาสั้นๆในห้องเรียนในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้าๆแล้วเข้าใจเนื้อหาข้อมูลได้

N4 – จะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ (การอ่าน) - อ่านทำความเข้าใจเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์และอักษรคันจิขั้นพื้นฐานได้                                                                                                                                                                     (การฟัง) – ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดช้าเล็กน้อยแล้วพอที่จะเข้าใจเนื้อหาได้เป็นส่วนใหญ่

N3 –จะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ (การอ่าน) - อ่านทำความเข้าใจเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันที่เขียนด้วยคำศัพท์และอักษรคันจิขั้นพื้นฐานได้                                                                                                                                                                      (การฟัง) - ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดช้าเล็กน้อยแล้วพอที่จะเข้าใจเนื้อหาได้เป็นส่วนใหญ่

N2 – จะสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง                                                                                                                                                                          (การอ่าน) อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่นบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆในวงกว้างหรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆและสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้                                                                                                (การฟัง) - ฟังบทสนทนาข่าวที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องเนื้อหาความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้

N1 – ระดับสูงสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในวงกว้างได้ (การอ่าน) อ่านบทความบทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆในวงกว้างหรือข้อความที่เป็นแนวตรรกะ                                                                                                        มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูงแล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน                                                                                   (การฟัง) - ฟังบทสนทนาข่าวการบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องเนื้อหาความสัมพันธ์ของบุคคล                                                                                                                      และโครงสร้างความเป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้

สถาบันระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ต้องการนักศึกษาต่างชาติที่มีระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT ระดับ N2-N1                                                                                                                                                                        ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อควรตรวจสอบข้อมูลผลสอบที่ีต้องใช้จากเอกสารแนะนำการสมัครของสถาบันที่สนใจให้ละเอียด 

**การสมัครสอบ JLPT จะต้องยื่นสมัครโดยเลือกระดับที่ต้องการสอบในวันสมัครและไม่จำเป็นจะต้องสมัครสอบไล่จากระดับต่ำสุด

วิชาที่สอบ

การสอบ JLPT จะแบ่งข้อสอบเป็น2 ส่วนคือ

1) ความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นและการอ่านโดยแบ่งส่วนย่อยเป็นคำศัพท์ไวยากรณ์และการอ่าน
2) ความสามารถในการฟัง

ตัวอย่างข้อสอบ JLPT แต่ละระดับ(ลองไปทำเทสขำๆได้คะ)

http://jlpt.jp/e/samples/forlearners.html

ช่วงเวลาที่จัดสอบ

จัดสอบปีละ2 ครั้งคือในวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม

ช่วงเวลารับสมัคร

รอบเดือนกรกฎาคม รับสมัครช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
รอบเดือนธันวาคม   รับสมัครช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี 

หน่วยงานที่รับสมัคร

สอบที่ประเทศไทย     สมัครได้ที่  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

สอบที่ประเทศญี่ปุ่น    สมัครได้ที่  สมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น(JEES)