EJU(Examination for Japanese University Admission for International Students)

การสอบ EJU เป็นการสอบสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและอุดมศึกษาอื่นๆ (เช่นวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค) ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ เป็นการสอบที่จัดขึ้นเพื่อทดแทนการสอบเข้าสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นรูปแบบเก่าที่กำหนดให้มี “การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT)” ควบคู่กับ “การสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุนส่วนตัว (私費外国人留学生統一試験)” (เลิกจัดสอบไปเมื่อปี 2001)
 
การสอบ EJU จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2002 ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง

ประโยชน์ของการสอบ EJU
 1. ใช้ยื่นสมัครรับพิจารณาเพื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น (มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี และวิทยาลัยประเภทต่างๆ )
 2. สมัครจองทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว
 3. เฉพาะในประเทศไทย สามารถนำผลสอบใช้ยื่นประกอบการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student) และนักศึกษาวิจัย (research student) ในกรณีที่ผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางทุนกำหนด
วิชาที่จัดสอบและโครงสร้าง
 
วิชาของการสอบ EJU มีดังต่อไปนี้คือ
1. วิชาภาษาญี่ปุ่น / Japanese as a Foreign Language
2. วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) / Science (Physics, Chemistry, and Biology)
3. วิชาความรู้ทั่วไป / Japan and the World 
4. วิชาคณิตศาสตร์ / Mathematics 

ผู้สอบ EJU จะต้องเลือกรายวิชาในการสอบจากตารางด้านล่างโดยอ้างอิงตามระเบียบการรับสมัครของสถานศึกษาและคณะที่ตนต้องการเข้าเรียน โดยผู้สอบไม่สามารถเลือกสอบวิชา “วิทยาศาสตร์” และ “ความรู้ทั่วไป” พร้อมกันได้
 
 
ผลคะแนนสอบจะเป็นคะแนนที่ผ่านการคำนวณโดยวัดจากมาตรฐานที่กำหนดขึ้น โดยไม่แสดงคะแนนดิบ แต่วิชาการเขียนจะมีเกณฑ์การให้คะแนนเฉพาะ
 • โครงสร้างและการคำนวณคะแนนวิชาภาษาญี่ปุ่น
  ก. ข้อสอบแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน คือ การเขียน, การอ่าน, การฟัง และ การฟัง-อ่าน
  ข. เวลาและลำดับในการทำสอบ 
      - การเขียน 30 นาที → การอ่าน 40 นาที → การฟัง-อ่านและการอ่านรวมกัน 55 นาที 
  ค. คะแนนเต็ม ประกอบด้วย 
      - การอ่านคะแนนเต็ม 200 คะแนน
      - การฟัง-อ่านและการอ่าน คะแนนเต็ม 200 คะแนน
      - การเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน

 • โครงสร้างวิชาวิทยาศาสตร์
  ผู้สอบจะต้องเลือกสอบสองจากสามรายวิชา (ฟิสิกส์ เคมี หรือ ชีววิทยา) ให้สอดคล้องกับภาควิชาและมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการศึกษา โดยสามารถเลือกวิชาได้ในวันที่สอบ

 • โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์
  ผู้สอบจะต้องเลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์คอร์ส 1 หรือ คอร์ส 2 ให้สอดคล้องกับคณะที่ตนต้องการเข้าศึกษา โดยเลือกสอบคอร์ส 1 สำหรับภาควิชาสายศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องการการคำนวณมากนัก และเลือกสอบคอร์ส 2 สำหรับภาควิชาที่ต้องการการคำนวณขั้นสูง โดยสามารถเลือกคอร์สได้ในวันสอบ

ภาษาที่ใช้ในการสอบ

สามารถเลือกสอบเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นก็ได้ทุกวิชายกเว้นวิชา “ภาษาญี่ปุ่น”

วิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้ทั่วไป คณิตศาสตร์ สามารถเลือกภาษาของโจทย์ที่สอบได้ว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นขึ้นอยู่ข้อกำหนดในแต่ละมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย

รายละเอียดการจัดสอบ

ช่วงเวลาที่จัดสอบ

EJU จัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือใน เดือนมิถุนายน และ เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

สถานที่จัดสอบ

 • 16 จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่น
 • ในต่างประเทศ 17 เมืองใน 14 ประเทศ

สำหรับในประเทศไทยจะจัดสอบ ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สำนักงานใหญ่พหลโยธิน

ผลสอบ EJU กับการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 
 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือ Monbukagakusho Scholarship เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น มีทั้งหมด 7 ประเภท ปัจจุบันการสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโดยคัดเลือกผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประเภทนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาวิจัยได้อนญาตให้นำผลการสอบ EJU มาใช้ยื่นสมัครเพื่อรับการคัดเลือกสมัครทุน ในกรณีที่ผลการเรียนของผู้สมัครไม่ถึงตามเกณฑ์ที่ทางทุนกำหนด โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้
 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate student) 
 
เกณฑ์การสมัครในส่วนของผลการเรียน
 
กรณีที่ - GPAX มัธยมปลายตั้งแต่ 3.8 ขึ้นไป   

--- ไม่จำเป็นต้องยื่นผล EJU ประกอบ ---
 
กรณีที่  - GPAX มัธยมปลายตั้งแต่ 3.3 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3.8

--- ยื่นผล EJU ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ---
 
 
 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทนักศึกษาวิจัย (research student)
 
เกณฑ์การสมัครในส่วนของผลการเรียน
 
กรณีที่   - GPAX ปริญญาตรีตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

--- ไม่จำเป็นต้องยื่นผล EJU ประกอบ ---
 
กรณีที่  - GPAX ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.8 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3.25

--- ยื่นผลEJU ตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ --- 
 
 
อ้างอิงจาก JASSO(Japan Student Services Organization)