Ghana
เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่าประเทศกานา

 1. ค่าธรรมเนียมการ เข้า – ออก ครั้งเดียว 1,500 บาท/ เข้า – ออกหลายครั้ง 3,000 บาท
 2. แบบฟอร์มการขอวีซ่า 1 ชุด มี ตัวจริง 1 ใบ สำนา 3 ใบ (ขอได้ที่สำนักงาน)
 3. 3.    ถ้ามีบุคคลที่รู้จักเป็นชาวกานาให้ขอ ที่อยู่ เบอร์โทร
 4. 4.    สำเนา (สมุดเหลือง) วัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever) หน้าที่มีชื่อและหมายเลข Passport สำเนา 4 ใบ
 5. 5.    รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ
 6. 6.    สำเนาตั๋วเครื่องบิน หรือสำเนาเอกสารยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน ที่กำหนดวันเดินทาง สำเนา 4 ใบ
 7. 7.    หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง (ต้องยังไม่หมดอายุ 6 เดือน ก่อนวันขอวีซ่า)

  กรณีที่เป็นการขอเป็นวีซ่า ธุรกิจ
  จะ ต้องมีเอกสารรับรองว่าท่านเดินทางมาก่าน่าเพื่อทำธุรกิจอะไร หากท่านเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการส่งออก ก็สามารถไปขอเอกสารรับรองจากกรมได้ หรือท่านได้ติดต่อกับนัก ธุรกิจชาวกาน่าอยู่แล้ว ท่านก็สามารถขอให้คู่ค้าของท่านออกหนังสือเชิญให้เพื่อนำหนังสือเชิญนั้นไปแสดงกับสถานกงศุลส่วนเอกสารอื่นๆเหมือนกับวีซ่าท่องเที่ยวทุกประการ
  ระยะเวลาในการดำเนินการอนุมัติการขอวีซ่าของท่าน ใช้เวลา 3 ทำการ
  แต่ถ้าเร่งด่วน รับวีซ่าในวันถัดไป เพิ่มเงินอีก 900 บาท

 

ที่อยู่

สถานกงศุล กานา ประจำประเทศไทย 
ที่อยู่ 976 ซอยโรงพยาบาลพระรามเก้า ถ.พระรามเก้า, ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

Tel: 02-6415214 Fax: 02-6415215 
เวลาทำการ 9.00น.ถึง 15.00น. หยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ
Website : //www.ghanaconsulate-thailand.com
E-mail : info@ghanaconsulate-thailand.com