Jordan
เอกสารประกอบการขอวีซ่าจอร์แดน (กรณีท่องเที่ยว) (Visa On Arrival)

1. หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับรวมวันเดินทางกลับถึงยังประเทศไทย และมีหน้าที่ว่างมากกว่า 2 หน้า

2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก (Copy Passport)

3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่น

4. สำเนาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

5. กรอกใบ Visa On Arrival ที่ช่องยื่นขอวีซ่า

อัตราค่าธรรมเนียม Visa on Arrival เข้าประเทศจอร์แดน

วีซ่าเข้า-ออกครั้งเดียว (อายุ 1 เดือน):       40 JOD (Jordan Dinar) (ประมาณ 56 USD)

วีซ่าเข้า-ออก สองครั้ง (อายุ 3 เดือน):        60 JOD (Jordan Dinar) (ประมาณ 85 USD)

วีซ่าเข้า-ออก หลายครั้ง (อายุ 6 เดือน):   120 JOD (Jordan Dinar) (ประมาณ 170 USD)

*ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระด้วย เงินสดเท่านั้น

*อัตราค่าธรรมเนียมสถานฑูตฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ: กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีจดหมายรับรองจากบิดา หรือ มารดา และบัตรนักเรียนนักศึกษา

เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม                                                                                                                                                             สำหรับใช้เป็นเอกสารที่เพิ่มน้ำหนักถึงฐานะทางการเงิน และ หน้าที่การงาน ของเรา ซึ่งเจ้าหน้าที่ ต.ม อาจจะขอดูเป็นบางคน                                                                                                                                                                                          1. จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) ระบุบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และ ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด พร้อมประทับตราบริษัท)

2. นามบัตร (ภาษาอังกฤษ)

3. สำเนาบัญชีเงินฝากปรับยอดล่าสุด ถ่ายสำเนาทุกหน้า พร้อมสมุดบัญชีเล่มจริง (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)

4. กรณีเป็นเจ้าของบริษัท

 

กรณีเด็ก อายุไม่ถึง 18 ปี

1. สำเนาใบสูติบัตร

- ภาษาไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

- ภาษาอังกฤษ (แปล)

2. หนังสือยินยอมให้เดินทางจากอำเภอ หรือ เขตที่อยู่ (สำหรับกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา)

***สำหรับคนไทย สามารถเข้าผ่านทางสนามบิน Queen Alia International Airport ณ กรุงอัมมาน (Amman) และ สนามบินนานาชาติ King Hussein International Airport ณ กรุง Aqaba เท่านั้น ***

*** ส่วนการผ่านแดนจาก Wadi Araba จะอนุญาตให้เฉพาะนักท่องเที่ยวสัญชาติอิสราเอล เท่านั้น ***

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก Jordan Tourism Website