Mozambique

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าโมซัมบิก

 

  1. ใบคำร้องขอยื่นวีซ่า โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน                                                                                                              
  2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
  3. หนังสือเดินทางตัวจริง อายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันทำครั้งแรก หน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้าพร้อมสำเนา
  4. หนังสือรับรองการทำงานและหนังสือลาหยุด ใบรับรองการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท
  5. สำเนาเอกการทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน
  6. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ และใบจองโรงแรม/ที่พัก ที่โมซัมบิก
  7. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางชาวไทย)
  8. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางชาวไทย)
  9. สำเนาวีซ่าโมซัมบิก(กรณีเคยเดินทางไปโมซัมบิกมาแล้ว)
  10. สำเนาวีซ่าไทย(สำหรับชาวต่างชาติ)

 

 หมายเหตุ

* เอกสารทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับสำเนาแนบมาด้วย

* ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า 3 วันทำการ

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2,000 บาท

ที่อยู่

142/36 ซอย 12 ถนนสาทร แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม 10500

โทรศัพท์02-268-1681

วันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 10:00-12:00 น.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

Website: www.consulatemozambiquethailand.org

ค่าบริการ1,500บาทต่อเล่ม ยังไม่รวมค่าแปลเอกสาร