Bangladeshเอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่าบังกลาเทศ (UPDATE 06.06.2018)

  1. แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  2. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  3. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2รูป
  4. วีซ่าธุรกิจใช้เป็นหนังสือรับรองการทำงาน ระบุวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
  5. วีซ่าท่องเที่ยว ใบจองตั๋ว และ ใบจองโรงแรม
  6. จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศบังคลาเทศ
  7.  

***หมายเหตุ***วีซ่าท่องเที่ยว ผู้เดินทาง ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง

วีซ่าท่องเที่ยว 1,210 บาท (33 USD / Single)

***หมายเหตุ***วีซ่าธุรกิจสามารถยื่นแทนได้

วีซ่าธุรกิจ 2,410 บาท (66 USD / Single)

วีซ่าธุรกิจ 6,010 บาท (165 USD / Multiple)

Bank Statement หรือ สำเนาบุ๊คแบงค์ย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งของส่วนตัวและของบริษัหลักฐานที่พัก หรือใบจองโรงแรม

ระยะเวลาในการพิจารณา และดำเนินการ 5-7 วันทำการ

ที่อยู่ แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย

47/8 เอกมัยซอย 30 สุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02-390-5107-8 โทรสาร 02-390-5106

อีเมล์: contact(at)bdembassybangkok.org

เว็บไซต์: www.bdembassybangkok.org

วันเวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 09.30-12.00น. สำหรับยื่นขอวีซ่า

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 15.30-16:30น. สำหรับรับเล่มคืน