Denmarkวีซ่าท่องเที่ยว

ขั้นตอนการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า ระหว่างฤดูกาลท่องเที่ยว

โปรดทราบว่าระยะเวลาการดำเนินการระหว่างฤดูกาลท่องเที่ยวนั้น เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนสิงหาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

กรณีที่สถานฑูตเดนมาร์กในไทยสามารถอนุมัติใบสมัครได้ (อนุมัติโดยทางสถานทูตแล้ว) – ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ จากการยื่นคำร้องที่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมกับเอกสารที่เหมาะสมที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าวีเอฟเอส กรุณายื่นคำร้องโดยเผื่อเวลาล่วงหน้าด้วยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

ในกรณีหากตารางการเดินทางหรือเอกสารอื่นๆไม่ครบถ้วน จะไม่มีการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้นจนกว่าจะยื่นเอกสารทุกอย่างครบอีกครั้ง

กรณีที่เอกสารต้องส่งไปทำที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์ก (ดีไอเอส) – ตรวจสอบระยะเวลาการดำเนินการได้ที่ http://www.nyidanmark.dk และ เพิ่มระยะเวลาอีก 2 สัปดาห์ในการดำเนินการที่สถานทูต

หลังจากทางสถานทูตได้รับการติดต่อจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์กเรื่องผลของการพิจารณา ทางสถานทูตจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายในเวลาประมาณ 5 วันทำการ

การยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภทจะต้องมีลายเซ็นของผู้ยื่นและจะต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น
จะต้องกรอกทุกช่องในแบบฟอร์มใบคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้อง มิฉะนั้นใบสมัครจะถูกปฏิเสธ
สถานทูตขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมและ/หรือข้อมูลเมื่อต้องการดำเนินการตามขั้นตอนการสมัคร
หากผู้สมัครไม่ได้ถือสัญชาติไทย จะต้องพำนักถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย บนพื้นฐานวีซ่าของประเทศไทยหรือใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าพำนักถาวรในประเทศไทย
ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับผู้สมัครที่ทางสถานฑุตเป็นผู้อนุมติคำร้องที่ประเทศไทย : ใช้ระยะเวลา 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เอกสารครบ ในกรณีที่คำร้องจะต้องถูกส่งไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์ก ระยะเวลาดำเนินการจะนานมากขึ้น หากต้องการทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการ กรุณาตรวจสอบได้โดยตรงที่เว็บไซต์ของกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์ก กรุณาอ่านบันทึกที่ด้านล่างตรง “อ้างอิงเพิ่มเติมสำหรับชาวเดนมาร์ก” สถานทูตจะบอกกล่าวผู้ยื่นคำร้องโดยตรงเกี่ยวกับการพิจารณาตัดสินใจของกองตรวจคนเข้าเมือง
เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเรียนให้สถานทูตทราบถึงตารางการเดินทาง กรุณาตรวจสอบในโฟลเดอร์การรับวีซ่าหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

* สถานทูตขอแนะนำผู้ยื่นคำร้องทุกท่านว่า อย่าซื้อบัตรโดยสารเดินทางจนกว่าทางสถานทูตจะยืนยันว่าวีซ่าของท่านจะได้รับการออกอย่างแน่นอน

บันทึกสำหรับอ้างอิงเพิ่มเติมสำหรับชาวเดนมาร์ก:
หากชาวเดนมาร์กท่านใด ได้ดำเนินการยื่นเอกสารพร้อมกับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า และกำลังพำนักอยู่ในประเทศไทย ช่วงระหว่างดำเนินการโดยทางกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์ก (ดีไอเอส) นั้น ขอให้ท่านแน่ใจว่าท่านจะสามารถตรวจสอบเอกสารทางไปรษณีย์ของท่านในประเทศเดนมาร์กได้ เนื่องจากทางดีไอเอสอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยปกติ ดีไอเอสจะให้ระยะเวลาท่าน 2 สัปดาห์ในการตอบคำถาม หากท่านต้องการให้คำถามเหล่านั้นถูกส่งมายังท่านที่ประเทศไทยโดยดีไอเอส ท่านจะต้องเรียนทางสถานทูตให้ทราบถึงหมายเลขโทรสารที่ใช้ ในช่วงเวลาที่ท่านได้ยื่นใบสมัคร ในกรณีนี้ท่านไม่สามารถใช้อีเมล์ติดต่อแทนได้

ที่อยู่:
The Danish Immigration Service
Ryesgade 53
2100 Copenhagen Ø
Telephone: +45 35 36 66 00
E-mail: us@us.dk