Franceระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่าประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

-  วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าเยี่ยมเยียน ประมาณ 7 วันทำการ

-  วีซ่าธุรกิจ ประมาณ 3 วันทำการ

-  วีซ่าราชการ ยื่นโดยไม่ต้องนัดหมาย ประมาณ 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำร้องถึงวันที่คืนหนังสือเดินทาง

สำหรับวีซ่าระยะยาว แนะนำให้ยื่นคำร้องล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันเดินทาง ระยะเวลาในการดำเนินเรื่องขอวีซ่าระยะยาวอาจใช้เวลาตั้งแต่ 10 วันถึง 2 เดือน

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดำเนินการขอวีซ่าอาจจะนานกว่าที่แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณคำร้องที่รับเข้ามา

  • คุณจำเป็นต้องขอวีซ่าหรือไม่


ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส คลิกที่นี

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่าฟรั่งเศส

1. หนังสือเดินทางของท่านมีสถานะเป็นที่ยอมรับ และยังไม่หมดอายุ (หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออก นอกจากนี้ จะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า เพื่อตรวจลงตราวีซ่า)

2. ท่านมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
ประกาศเลขที่ 2008-1176 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2551
หัวข้อแรกได้ระบุไว้ว่า “ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าในประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนักอยู่เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ท่านมีหลักฐาน และพิสูจน์ได้ว่าท่านไม่สามารถยื่นคำร้อง ณ ประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนักอยู่ได้”

3. ท่านจะเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเพียงประเทศเดียวหรือเป็นประเทศหลัก

  • ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ไหนและอย่างไร


ขอแนะนำให้ท่านยื่นคำร้องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนการเดินทาง และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ข้อควรระวัง ทางสถานทูตไม่สามารถรับรองได้ว่าคำร้องของท่านจะได้รับการพิจารณาก่อนวันเดินทาง

สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสได้ให้สิทธิ์บริษัท TLScontact เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลและรับคำร้องในการยื่นขอวีซ่า

การยื่นคำร้องสามารถทำได้โดยการนัดหมายกับบริษัท TLScontact ห้องเลขที่ 12/1 ชั้น12 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลที่จำเป็น รายละเอียดเอกสารและการนัดหมายผ่านทางเว็บไซต์ https://fr.tlscontact.com/th/bkk/

ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ที่ https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php?

ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของ TLScontact เปิดทำการระหว่างวันจันทร์ ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 นาฬิกา ที่หมายเลข 02 838 6688 ระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

การยื่นคำร้องผ่านทาง TLScontact สามารถตรวจสอบสถานะคำร้องของท่านผ่านทางเว็บไซต์และท่านจะได้รับแจ้งผ่านทางอีเมล หรือ SMS เมื่อหนังสือเดินทางของท่านถูกส่งกลับที่ TLScontact

ท่านที่ไม่ประสงค์ยื่นคำร้องกับบริษัท TLScontact สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สถานทูตฝรั่งเศสกรุงเทพฯ โดยผ่านการนัดหมายเท่านั้น ท่านสามารถทำการนัดหมายได้ที่หมายเลข 02 838 6688 ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. และจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของ TLScontact

โดยทั่วไปการรอการนัดหมายจะไม่เกิน 2 – 3 วัน ยกเว้นในช่วงเวลาที่มีผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก (เช่น ระหว่างกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน) การรอการนัดหมายอาจใช้เวลาถึง 2 อาทิตย์

TLScontact ได้รับสิทธิ์ในการรับยื่นคำร้องเท่านั้น แต่อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติหรือปฏิเสธการออกวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูตฯ

  • วีซ่าประเภทต่างๆ

ก) สำหรับวีซ่าไม่เกิน 90 วัน ต้องยื่นคำร้องวีซ่าระยะสั้น เรียกว่า “วีซ่าเช็งเก็น”

อ้างถึงข้อตกลงของสหภาพยุโรป (ว่าด้วยเรื่องของวีซ่า) จะออกวีซ่าให้ในกรณีวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมครอบครัว เยี่ยมคนรู้จัก หรือธุรกิจ สำหรับการเดินทางสูงสุดไม่เกิน 90 วันในช่วงเวลา 6 เดือน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้สามารถเดินทางได้ 26 ประเทศในกลุ่มเช็งเก็น

วีซ่าประเภทนี้ยังรวมถึงผู้จะไปอบรมระยะสั้น ประชุม ฝึกงาน หรือสำหรับการต่อเครื่องที่ฝรั่งเศสเพื่อเดินทางไปยังประเทศอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มเช็งเก็น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานที่ประเทศฝรั่งเศสน้อยกว่า 3 เดือน

ถ้าจุดประสงค์ในการเดินทางของท่านคือเพื่อการเปลี่ยนเครื่องเท่านั้น ท่านสามารถหาข้อมูลได้ตามลิงค์นี้http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france/coming-to-france/getting-a-visa/article/what-type-of-visa-do-i-need-to

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าระยะสั้นสามารถใช้ได้กับวีซ่าระยะสั้นทุกประเภท ต่างกันเพียงเอกสารที่ใช้ยื่นตามแต่ละประเภทของวีซ่า

ข) สำหรับการเดินทางมากกว่า 90 วัน ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาว ประเภทของวีซ่าระยะยาวที่ร้องขอ จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและเหตุผลในการเดินทาง

ตามกฎระเบียบของประเทศฝรั่งเศส (ว่าด้วยเรื่องการเดินทางเข้าประเทศ และพำนักอยู่ของชาวต่างชาติ และสิทธิ์ในการลี้ภัย) อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

ระหว่างการเดินทาง ผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาวสามารถเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศอื่นในกลุ่มเช็งเก็นได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เดินทางไปยังประเทศอื่นในกลุ่มเช็งเก็นระหว่างที่วีซ่ามีอายุอยู่

1/ วีซ่าระยะยาว ประเภท valant titre de séjour (VLS-TS)

วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลาสูงสุดถึง 1 ปี ได้แก่ วีซ่านักเรียน วีซ่าเยี่ยมเยือนระยะยาว วีซ่าทำงานบางประเภท วีซ่าตั้งถิ่นฐานของคู่สมรสของชาวฝรั่งเศส วีซ่าคู่สมรสประเภทติดตามครอบครัว ฝึกงาน และนักวิจัย เป็นต้น เมื่อเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสแล้ว ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้ จะต้องทำการลงทะเบียนที่หน่วยงาน OFII ณ เมืองที่ท่านมีถิ่นพำนัก รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมภาษี OFII (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมนี้เมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า) และจะต้องไปดำเนินการตรวจสุขภาพตามที่กำหนด ถ้าท่านประสงค์จะพำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมากกว่า 1 ปี ท่านจะต้องไปติดต่อหน่วยงาน Préfecture ณ เมืองที่ท่านมีถิ่นพำนัก เพื่อขออนุญาตอยู่ต่อ ภายใน 2 เดือน ก่อนที่วีซ่าหมดอายุ

การอนุมัติวีซ่าระยะยาวสำหรับคู่สมรสชาวฝรั่งเศส และผู้ที่ขอวีซ่าติดตามครอบครัว (ดำเนินเรื่องผ่านหน่วยงาน OFII ) ที่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จะต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส และความรู้ทั่วไป

- คู่สมรสของชาวฝรั่งเศส และผู้ที่ยื่นวีซ่าติดตามครอบครัวที่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป จะต้องทำการยื่นคำร้องขอ วีซ่าที่ TLScontact โดยผ่านการนัดหมาย 
หลังจากที่ยื่นคำร้องแล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อจากสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เพื่อทำการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสและความรู้ทั่วไป
สมาคมฝรั่งเศส
179 ถนนวิทยุ
ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 670 42 00
โทรสาร 02 670 42 70
อีเมล ofii.bangkok@alliance-francaise.or.th
โดยจะทำการสอบวัดระดับระหว่างวันอังคารถึงวันพฤหัส ตั้งแต่เวลา 14 นาฬิกา

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบวัดระดับ ท่านจะต้องเข้ารับการอบรมภาษาฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 40 ชั่วโมง และอบรมความรู้ทั่วไป เป็นเวลาครึ่งวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2/ วีซ่าที่ระบุคำว่า “ carte de séjour à solliciter”

ถ้าวีซ่าที่ท่านได้รับระบุว่า carte de séjour à solliciter ท่านจะต้องติดต่อหน่วยงาน préfecture ณ เมืองที่ท่านมีถิ่นพำนักทันทีที่ไปถึงเพื่อดำเนินเรื่องขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่

สำหรับวีซ่าทำงาน ผู้ว่าจ้างจะต้องนำสัญญาการจ้างงานของผู้ร้องขอไปทำการรับรองที่หน่วยงาน Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่า กฎระเบียบนี้รวมถึงศิลปิน นักแสดง และนักกีฬาอาชีพ

  • คำถาม

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของ TLScontact /
การทำการนัดหมาย/
ประเภทวีซ่าที่ต้องสมัคร/
คำถามทั่วไป/

ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ของ TLScontact ได้ที่หมายเลย 02 838 6688 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 น.– 16.30 น. หรือส่งอีเมลที่ contact.th@tlscontact.com

สำหรับคำถามอื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อผ่านทางอีเมลของแผนกวีซ่า สถานทูตฝรั่งเศส visas.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr