Simplified Student Visa Framework (SSVF)

        Simplified Student Visa Framework (SSVF) หรือระบบใหม่ของวีซ่านักเรียนออสเตรเลียที่เพิ่งจะเริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา

ซึ่งในรูปแบบของวีซ่านั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดังนี้

 1. วีซ่านักเรียนออสเตรเลียนั้นต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานผ่านระบบออนไลน์(online)เท่านั้น หรือพูดง่ายๆก็คือ จะไม่มีการเขียนผ่าน Paper อีกแล้วนั่นเอง(ยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวยังยื่นแบบ Paper ตามปกติ) หลังจากนั้นสามารถตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลที่กำหนด(โดยต้องเตรียมพาสสปอร์ตไปด้วย)และทำข้อมูลรูปแบบชีวภาพ(Biometric) เพื่อยื่นกับสถานฑูต โดยสามารถทำได้ที่ศูนย์บริการ VFS Australia

 2.วีซ่านักเรียนเมื่อก่อนจะมีการแบ่ง Subclass ที่แตกต่างกันดูได้จากคอร์สที่ลงเรียน แต่เมื่อเปลี่ยนกฏใหม่วีซ่านักเรียนนั้นไม่ว่าจะลงเรียนอะไรจะเป็น Subclass 500 หมด เพียงแต่จะมีระบบจัดลำดับความเสี่ยงเพิ่มเข้ามาแทน โดยดูจากสถาบันที่เรียนและสัญชาติของผู้สมัคร โดยจะแบ่งได้ดังนี้

            -Steamlined คือกลุ่มที่ผู้สมัครไม่ต้องแสดงหลักฐานทางด้านวัดระดับภาษาและหลักฐานทางการเงิน ซึ่งกลุ่มนี้จะจัดอยู่ในความเสี่ยงต่ำ เพียงแต่ว่าหากสถานฑูตขอหลักฐานเพิ่มจะต้องยื่นให้เช่นกัน

                                                                                                   -Regular คือกลุ่มที่จัดได้ว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องยื่นเอกสารทุกอย่างตั้งแต่แรกรวมไปถึงหลักฐานทางการเงินและผลสอบวัด                                                                                             ระดับภาษาเช่นกัน หากไม่ยื่นทางสถานฑูตสามารถปฏิเสธวีซ่าได้โดยไม่ขอหลักฐานเพิ่มเติมในภายหลัง 

        ซึ่งจากตารางที่แสดงนั้นบ่งบอกได้ว่าเป็นการแบ่งระดับของโรงเรียนและสัญชาติที่อยู่ในความเสี่ยงเพื่อจัดกลุ่มประเภทให้ ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยยังอยู่ในระดับ 2 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางๆ 

แต่หากมีกรณีที่ทางสถานฑูตขอหลักฐานทางการเงินและวัดระดับภาษาเพิ่มก็ต้องยื่น มิฉะนั้นจะมีผลต่อวีซ่าได้

ในส่วนของหลักฐานทางการเงินนั้นสามารถเลือกได้ 3 อย่างดังนี้

        1. เอกสารทางการเงิน โดยจะสามารถเลือกได้จาก 3 อย่างดังต่อไปนี้

      - Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 1 ปี ทั้งค่าครองชีพ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าคอร์สเรียน

      - ถ้าผู้สนับสนุนไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน(Statement) แต่ให้แสดงหลักฐานการเสียภาษี(เช่น ภาษีสรรพากร หลักฐานภงด. หักภาษี ณ.ทีจ่าย หรืออื่นๆ)ให้ถึง 70,000 AUD ต่อปี

       2. ผลวัดระดับความสามารถทางภาษา IELTS หรือเทียบเท่า โดยที่ควรจะได้คะแนนประมาณ 4.5 overall สำหรับ IELTS นะครับ แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นในกรณีของ ผลสอบวันระดับ IELTS หรือที่เทียบเท่า โดยคะแนนรวมกันทุกหมวดไม่ต่ำกว่า 4.5 ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

        -ผู้สมัครได้เรียนหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา แอฟริกาใต้ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร หรือสหรัฐอเมริกาที่ใดที่หนึ่งอย่างน้อย 5 ปี

         -ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ Certificate IV หรือสูงกว่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียที่มีการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ปีก่อนจะยื่นวีซ่า

         Subclass 500