JP Service

JP Service (JUSTICE OF THE PEACE)

                คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาครัฐในการรับรองความถูกต้องของเอกสาร หรือสำเนาของเอกสารนั้นๆ ซึ่งพวกเขาทำหน้าที่เป็นพยานในการทำธุรกรรมต่างๆที่ระบุไว้ในกฏหมายของออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็น การทำพินัยกรรม การยืนยันตัวบุคคล ยืนยันเอกสารระบุสถานภาพทางการเงิน หรือแม้แต่บริการยืนยันสำเนาของเอกสารของทางราชการต่างๆ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หน้าที่หลักๆของคนเหล่านี้ก็คือ

      - เป็นพยานด้วยคำสาบานหรือเอกสารลายลักษณ์อักษร

      - แจ้งประกาศหรือการแจ้งเตือนของภาครัฐ

      - เซ็นต์เพื่อรับรองว่าเป็นพยาน

      - เป็นผู้ที่สามารถยืนยันการดำเนินการของเอกสารนั้นๆ

      - รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารฉบับจริง

ซึ่ง JP Service นั่นจะมีอยู่ตามศาลต่างๆ แต่ละศาลอาจจะมีเวลาเปิด-ปิดไม่เหมือนกัน หรือตามสถานที่อื่นๆ เช่น ร้านขายยา โรงพยาบบาลใหญ่ๆ สถานีตำรวจ ธนาคาร หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ แต่ไม่ได้มีทุกที่ สามารถดูสถานที่ตั้ง JP Service ตามรัฐต่างๆได้ที่ http://www.australia.gov.au/topics/law-and-justice/justices-of-the-peace