ไปเรียนไม่ได้เพราะไม่ผ่านวีซ่า

 

นักเรียนไทยที่ไปเรียนออสเตรเลียหลายคน สามารถสอบภาษาได้เป็นอย่างดี มีผลการเรียนดี สมัครเข้าเรียนและสถาบันในออสเตรเลียตอบรับ แต่ต้องมาตกม้าตายไม่ได้ไปเรียนเพราะไม่ผ่านวีซ่า ซึ่งการที่สถานฑูตจะออกวีซ่าให้ ก็ต้องมั่นใจว่าเราพอจะมีกำลังทรัพย์ หรือมีเงินพอไปเรียนได้จริง ไม่ไปหลบหนีเข้าเมืองเพื่อทำงานอย่างผิดกฎหมายนั่นเอง

จึงอยากแนะนำเล็กๆน้อยๆก่อนการจะขอวีซ่าไปเรียนต่อออสเตรเลีย ว่าต้องเตรียมอย่างไรถึงจะผ่านวีซ่าแบบชัวร์ๆ จะได้ไม่ต้องกังวลใจ

1. Confirmation of Enrolment หรือ CoE ใบตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา

2. การแสดงหลักฐานด้านการเงินเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายนั้น จะเป็นในรูปแบบใดก็ได้ที่มีสภาพคล่องเท่ากับเงินสด ยกเว้น เงินสดที่ไม่ได้ฝากในบัญชีธนาคาร ทรัพย์สินที่ไม่สามารถนำมาใช้จ่าย รวมถึงใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาล อสังหาริมทรัพย์ การแสดงหลักทรัพย์เพื่อให้พิจารณาจะกระทําได้ในกรณีที่หลักทรัพย์นั้นได้ผันแปรเป็นหลักฐานด้านการเงินในรูปแบบที่ใช้เป็นการวางมัดจําหรือค้ำประกันการกู้ ยืม หรือรูปแบบของเงินฝากธนาคาร 
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ยื่นตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด ย้อนหลัง 6 เดือน อัพเดทล่าสุด
- ประเภทบัญชี บัญชีเงินฝากมีหลายประเภท ได้แก่ บัญชีออมทรัพย์, บัญชีเงินเดือน, บัญชีฝากประจำ, บัญชีฝากกระแสรายวัน, บัญชีบริษัท เป็นต้น
ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถยื่นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อแสดงยอดเงินประกอบกันได้หลายเล่ม

* ค่าครองชีพ จากการประเมินของทางการออสเตรเลีย กำหนดไว้ว่าผู้สมัครต้องมีเงินพอเลี้ยงชีพอย่างน้อย 18,610 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 550,000 บาทต่อปี เรียนกี่ปีก็คูณเข้าไป

3. เอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการประกอบวีซ่า กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

สิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอันขาด!!
- ยื่นเอกสารปลอม
- มีประวัติอาชญากรรมหรืออยู่ระหว่างการติดโทษ
- ได้รับประเมินว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
- ไม่สามารถพิสูจน์ถึงความผูกพันกับประเทศที่ตนเป็นประชากรอยู่ได้
- มีความตั้งใจที่จะไปอาศัยอยู่อย่างถาวร หรือทำงาน โดยผิดเงื่อนไขของวีซ่าที่ยื่นขอไป
- ไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ หรือสมเหตุสมผลในการเดินทางเข้าประเทศ
- ไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอ
- ไม่มีแผนและหลักฐานประกอบการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน โปรแกรมทัวร์
- ไม่มีประกันการเดินทาง/ ประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุม
- ไม่ได้แสดงหลักฐานที่ระบุว่า ไม่เคยมีประวัติความประพฤติที่ไม่เหมาะสม
- ยื่นวีซ่าในช่วงเวลาที่สั้นเกินไป
- ไม่สามารถหาหลักฐานมาหักล้างกับเหตุผลที่วีซ่าที่เคยโดนปฏิเสธครั้งก่อนได้ ในกรณีที่เคยโดนปฏิเสธมาก่อน
- เป็นประชากรของประเทศที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ต้องการเดินทางไปในระดับแย่ หรือไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
- เป็นโรคติดต่อ เช่น วัณโรค
- มีประวัติการทำผิดเงื่อนไขวีซ่า หรือฝ่าฝืนกฎของวีซ่า
- ยื่นวีซ่าโดยใช้หนังสือเดินทางที่กำลังจะหมดอายุ
- ไม่มีการใช้งานวีซ่า โดนปราศจากเหตุผลที่สมควร
- ไม่ได้แสดงความตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศ