โครงการ Australian Internship ฝึกงานออสเตรเลีย

Australian Internship

Hospitality Internship / Training in Australia

        โครงการ ฝึกงานออสเตรเลีย เป็นโครงการที่เปิดให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ได้ฝึกงานออสเตรเลียตามด้านสายงาน Hospitality ที่เรียนมาหรือที่มีประสบการณ์ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดยแบ่งเป็นระยะเวลา 26 และ 38 สัปดาห์ ลักษณะการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นงานในโรงแรมระดับคุณภาพ โดยจะมีบุคลากรและผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดจนการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ


Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส

สามารถเลือกระยะเวลาเข้าร่วมโครงการได้ 26 Weeks , 38 Weeks

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  Food Production (Culinary/Chefs)

–  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส.ขึ้นไปทางด้านสาขา Culinary Arts/Gastronomy
–  มีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญทางด้าน commercial kitchen อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
–  โปรแกรมการฝึกงานระยะเวลา 6-12 เดือน

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  Food and Beverage

–  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส.ขึ้นไปทางด้านสาขา Hospitality
–  มีประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่ง Food & Beverage 6 เดือน
–  มีใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับ Responsible Service of Alcohol

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  Front Office (Reception / Guest Relations / Night Audit / Porter / Concierge)

–  จบการศึกษาขั้นต่ำระดับ ปวส.ขึ้นไปทางด้านสาขา Hospitality
–  มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง front office
–  มีประสบการณ์การใช้ระบบการจองของแผนก front office (Fidelio, Opera and /or Micros)
–  ระดับภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีมาก

อัตราค่าตอบแทน :  ชั่วโมงละ$16 – $19 ทำงาน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ระยะเวลาในการดำเนินการ : 6 เดือนขึ้นไป

*สถานที่ที่ฝึกงานออสเตรเลีย ขึ้นอยู่กับทางนายจ้างอนุมัติ และยอมรับ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกนายจ้างได้แต่ท้ายสุดคนที่อนุมัติการฝึกงานที่ออสเตรเลียคือนายจ้าง (Host Company) ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความยืดหยุ่นสูง และควรทำความเข้าใจกฎการคืนเงินตามเอกสารแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส

play128  ค่าตอบแทนขั้นต่ำสุดชั่วโมงละ $16 – $19/สัปดาห์ ทำงาน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์
play128  ได้รับการยอมรับจากนานาชาติเพราะเคยมีประวัติผ่านการฝึกงานในโรงแรมชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้อนาคตแห่งการทำงานในโรงแรมระดับ Hi – end เป็นไปได้ไม่ยาก
play128  ได้ฝึกงานอย่างตรงสายในโรงแรมที่มีชื่อเสียง ทำให้สามารถนำความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดทางด้านสายอาชีพการทำงานในอนาคตได้
play128  เสริมสร้างจรรยาบรรณและเรียนรู้ระบบวิธีการทำงานของชาวออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นอีกประเทศหนึ่งว่ามีระบบการทำงานที่ได้คุณภาพระดับโลก
play128  พัฒนาระดับภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นและได้สัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวออสเตรเลีย
play128  เสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเป็นมืออาชีพในโลกของการทำงานรู้จักปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
play128  ใบรับรองเมื่อจบโครงการ

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  อายุ 18 – 30 ปี
Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  จบการศึกษาระดับต่ำสุด ปวส. ทางด้านสายที่เกี่ยวข้องหรือกำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีทางด้านสาย Hospitality, Culinary, Gastronomy หรือจบการศึกษาในสาย      งานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 ปี
Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  มีประสบการณ์การเรียนระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับทางด้านสาย Hospitalityไม่ต่ำกว่า 2 ปี
Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนในโรงแรมชั้นนำเกี่ยวกับตำแหน่งที่ผู้เข่าร่วมโครงการต้องการเลือกไปฝึกงาน
Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความยืดหยุ่นในสถานที่ทำงานที่นายจ้างจะเป็นผู้เลือกให้
Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส  ในการคัดเลือกสถานที่ทำงานและการทำวีซ่าให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

Internship in Australia | ฝึกงานต่างประเทศ | ฝึกงานประเทศออสเตรเลีย | ฝึกงานที่ออส

1. ส่ง Resume มายัง info.bkk@c3inter.com เพื่อทำการพิจารณาเบื้องต้น
2. ศึกษาข้อมูลโครงการแบบละเอียด
3. ยืนยันการเข้าร่วมโครงการโดยชําระค่ายืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมกับดำเนินการด้านเอกสารต่างๆและวีซ่า
4. หลังจากที่ได้รับการยืนยันจากทางนายจ้างเป็นที่เรียบร้อย ต้องทำการชําระค่าโครงการส่วนที่เหลือตามระยะเวลาที่กำหนด

สนใจเรียนต่อต่างประเทศ

โทร: +66 2054 4045
Line: @c3inter.com
www.c3inter.com