ประโยชน์ของการถือสัญชาติออสเตรเลีย


จากตัวเลขล่าสุด มีผู้คนกว่า 133,000 คน จาก 190 ประเทศ ได้สัญชาติออสเตรเลียในช่วงปี ค.ศ. 2015-2016 สัดส่วนของชาวออสเตรเลียใหม่เหล่านี้ ส่วนใหญ่มากจากประเทศอินเดีย และสหราชอาณาจักร 
โดยมีชาวฟิลิปปินส์ และชาวจีนตามมาอย่างติดๆ


ท่านสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่บังคับ ที่ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียซึ่งอายุมากกว่า 18 ปีจะต้องทำ ทั้งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับสหพันธรัฐ และการลงประชามติต่างๆ 
หากไม่ไปลงคะแนนเสียง อาจถูกปรับได้มากถึง $180 ดอลลาร์ มีเพียง 12 ประเทศในโลกเท่านั้น ที่บังคับให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมาลงคะแนนเสียง

ท่านสามารถเสนอตัวเป็นนักการเมืองได้
หากท่านไม่รู้สึกประทับใจอะไรมากมายกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่มีอยู่ หรือกับนักการเมืองที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียที่มีอายุเกิน 18 ปี มีสิทธิ์ที่จะลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับรัฐ ระดับสหพันธรัฐ หรือวุฒิสมาชิกได้

ท่านสามารถเข้าร่วมกับกองทัพได้
มีตำแหน่งงานราชการจำนวนมากที่เปิดรับผู้ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร แต่ว่ากองทัพของออสเตรเลียนั้นกำหนดว่าผู้เข้าเกณฑ์จำเป็นจะต้องถือสัญชาติออสเตรเลียเท่านั้น 
เช่นเดียวกับหน่วยงานราชการบางหน่วยงาน โดยเฉพาะกรมการต่างประเทศและพาณิชย์และกองกำลังพิทักษ์พรมแดน

ท่านจะได้ถือหนังสือเดินทางที่เจ๋งมาก
หนังสือเดินทางออสเตรเลียสามารถใช้ผ่านเข้า 157 ประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า จึงถือเป็นหนึ่งในหนังสือเดินทางที่ดีที่สุดในโลก 
นอกจากนั้นท่านยังสามารถใช้บริการตรวจคนเข้าเมืองที่รวดเร็วผ่านระบบ สมาร์ทเกท ได้ที่สนามบินต่างๆ ของประเทศออสเตรเลีย

บุตรของท่านก็จะได้ถือสัญชาติออสเตรเลียด้วย
หากบุตรของท่านเกิดในต่างประเทศ ท่านสามารถขอให้เขาหรือเธอถือสัญชาติออสเตรเลียผ่านทางการสืบเชื้อสายได้เมื่อท่านกลายเป็นประชาชนออสเตรเลีย 
ซึ่งก็จะทำให้บุตรของท่านมีสิทธิเช่นเดียวกับเด็กที่เกิดในประเทศออสเตรเลีย

ท่านสามารถขอเงินกู้เฮลป์ HELP ได้
HELP เป็นเงินกู้จากรัฐบาลสหพันธรัฐสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย (Higher Education Loan Program) 
ซึ่งท่านสามารถยื่นระยะเวลาการชำระค่าเล่าเรียนไปจนเมื่อท่านเริ่มต้นมีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายคืน และท่านจะต้องถือสัญชาติออสเตรเลียเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ขอเงินกู้นี้

ท่านสามารถอยู่อาศัยในออสเตรเลียได้ตลอดไป
จริงอยู่ที่ผู้อยู่อาศัยถาวรก็สามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ตลอดไปเช่นเดียวกัน 
แต่ว่าจำเป็นจะต้องขอวีซ่า Resident Return Visa ทุกๆ ห้าปีหากต้องการที่จะออกนอกประเทศแล้วกลับเข้ามาใหม่ 
และหากว่าท่านก่ออาชญากรรม หรือ “ไม่ผ่านเกณฑ์ความประพฤติ” รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในด้านนี้ก็สามารถเพิกถอนสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรของท่านได้

หรือจะย้ายไปอยู่นิวซีแลนด์ก็ได้
ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียมีสิทธิ์ที่จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่อาศัยในประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างถาวรในเกือบทุกกรณี