English Course

หลักสูตรนี้เหมาะ สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนาษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับปานกลาง ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาและเพิ่มทักษะต่างๆทั้งการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้วนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในขณะอยู่ในต่างแดน หลักสูตรนี้เปิดสอนทุกๆวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ หลักสูตรนี้ ให้คุณได้ฝึกฝนทักษะการพูด ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีออกเสียง การใช้น้ำเสียงและการฝึกสำเนียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการฝึกและการใช้กล้ามเนื้อที่ใบหน้า การหายใจ และการออกเสียงขณะพูด ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะกับนักเรียนที่สามารถสอบวัดผลได้ในระดับปานกลาง หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว นักเรียนจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ


IELTS คือผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล ซึ่งผลการสอบใช้สำหรับการเข้าศึกษาต่อในหลายระดับมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลที่ต้องการย้ายถิ่นฐานพำนักในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถและความรู้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนที่จะเตรียมตัวสอบให้ได้คะแนนที่หวังไว้


หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนระดับสูง และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการสอบ Cambridge ที่หลากหลาย นักเรียนสามารถนำเนื้อหาหลักสูตรการเรียนนี้ไปใช้ชีวิตการทำงานจริง รวมถึงการเรียนการศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสังคมของนักเรียนเอง 


นักเรียนที่จะเรียนหลักสูตรนี้ได้ จะต้องสามารถสอบเทียบเท่าคะแนนระดับ Upper Intermediate Level หรือเทียบเท่าคะแนนผลสอบ IELS ในระดับ 6.0 หรือมากกว่า ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ


หลักสูตรนี้เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ หลังจากจบหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการปูทางสู่เส้นทางอาชีพต่างๆ และการทำงานในองค์กรต่างชาติทั่วโลก เน้นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางธุรกิจ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับอาชีพการงานในอนาคต


Demi-pair ก็คล้าย ๆ กับ au-pair แต่เป็นการทำงานนอกเวลา ด้วยหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษในเวลากลางวันและพักอาศัยกับครอบครัวชาวออสเตรเลียฟรี อาหารฟรี 3 มื้อต่อวัน โดยมีการแลกเปลี่ยนด้วยการทำงานดูแลเด็ก 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 


  
 
  เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนทั้งหมด 5 วิทยาเขต ในประเทศ ออสเตรเลีย ได้แก่ Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Brisbane, Melbourne

ทำไมต้องเรียน Kaplan International English 

üประสบการณ์การเรียนการสอน 80 ปี

üเครือข่ายภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมากกว่า 37 สาขาทั่วโลก 

üมีนักเรียนมากกว่า 150 ชาติ

üนักเรียน 97% แนะนำให้เรียน Kaplan International English

üใช้ระบบ K+ เป็นระบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย ระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยล่าสุดเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 Navitas English  เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอนและเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพราะมีระบบการเรียนการสอนที่ดี ปิดสอนทั้งหมด 5 สาขาได้แก่ Brisbane, Darwin, Manly, Perth, Sydney

 


 Greeenwich English College เปิดสอน 2 วิทยาเขตได้แก่ Sydney, Melvourne ซึ่งทั้งสองวิทยาเขตนี้อยู่ในกลางเมืองย่านธุรกิจ CBD การคมนาคมสะดวกสบายั้งการโดยสารรถไฟประจำทางละรถรางฟรีใน Melbourne
 

ทำไมต้องเรียน Greenwich English College

üสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 

üมีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้ความช่วยเหลือ

üมีนักเรียนมากกว่า 5,000 คนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

üมีนักเรียนมาจากทั่วภูมิภาคกว่า 60 ประเทศทั่วโลก


 
Greeenwich English College เปิดสอน 2 วิทยาเขตได้แก่ Sydney, Melbourne ซึ่งทั้งสองวิทยาเขตนี้อยู่ในกลางเมืองย่านธุรกิจ CBD
การคมนาคมสะดวกสบายั้งการโดยสารรถไฟประจำทางละรถรางฟรีใน Melbourne

ทำไมต้องเรียน Greenwich English College

üสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

üมีเจ้าหน้าที่คนไทยคอยให้ความช่วยเหลือ

üมีนักเรียนมากกว่า 5,000 คนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

üมีนักเรียนมาจากทั่วภูมิภาคกว่า 60 ประเทศทั่วโลก