เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรวิชาชีพ สามารถขอ PR ได้

Last updated: 22 ม.ค. 2567  |  645 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เรียนต่อออสเตรเลีย หลักสูตรวิชาชีพ สามารถขอ PR ได้

     ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทุกๆ ปี นักศึกษาต่างชาติทั่วโลก เดินทางมา เรียนต่อและส าเร็จการศึกษาที่ออสเตรเลียเป็นจ านวนมาก นอกจากคุณภาพการศึกษาแล้ว โอกาสหลังเรียนจบก็มีมากมาย จน ท าให้หลายๆ คน วางแผนที่จะท างาน และขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในประเทศออสเตรเลีย

      ถ้าหากเป็นนักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจเรียนต่อ ท างาน และอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย สิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาคือ หลกั สตู รที่เลือกเรียน นกั ศึกษาต่างชาติ ที่สาเร็จการศึกษาหลกั สตู ร 2 ปี จากมหาวิทยาลยั สถาบนั วิชาชีพ มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่า Temporary Graduate Visa (485) ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ อนุญาตให้นักศึกษาท างานชั่วคราว หลังส าเร็จการศึกษา ที่ประเทศ ออสเตรเลียได้สูงสุด 4 ปี (ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาที่เรียน)

      นอกจากนี้ ยังสามารถขอวีซ่า General Skilled Migration หรือวีซ่าทักษะ เพื่อการย้ายถิ่นฐานถาวรได้ โดยผู้สมัคร จะต้องส าเร็จการศึกษา และท างานในสายงานที่อยู่ในรายชื่ออาชีพที่มีทักษะอยู่ใน Skilled Occupation List (SOL) หมวดหมู่ Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL) หรืออาชีพที่มีทักษะ ที่ขาดแคลนระยะกลาง และ ระยะยาว ซึงมีความต้องการสูงทุกปี ทุกอาชีพในรายชื่ออาชีพ MLTSSL เป็นสว่ นในการขบั เคลื่อนประเทศ และมีสิทธิ์ขอวีซ่า ย้ายถิ่นฐานส าหรับผู้มีทักษะ General Skilled Migration ได้ ดังนั้น การวางแผนอนาคตในออสเตรเลียมีความส าคัญอย่าง มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การเลือกหลักสูตรที่เรียน โดยในบทความนี้ เดอะเบสท์ จะขอแนะน าหลักสูตร เพื่อโอกาสในการ ท างาน และเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในอนาคต

MEDIUM AND LONG TERM STRATEGIC SKILLS LIST(MLTSSL)คืออะไร?

Medium and Long Term Strategic Skills List (MLTSSL) เป็นรายชื่ออาชีพที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความต้องการมาก ขึ้น เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานในออสเตรเลีย มีแนวโน้มการจ้างงานที่มีการเติบโตในอนาคต และเป็นสายงานอาชีพที่ น าไปสู่ผู้อยู่อาศัยถาวร Permanent Residency (PR) ดังนั้น หากหากก าลังวางแผนเรียนต่อ เพื่ออาศัยอยู่ในออสเตรเลีย ถาวร หรือการขอ PR ในอนาคต ควรเรียนและท างานในสายอาชีพที่อยู่ในรายชื่อ MLTSSL เช่น Child Care, Automotive, Construction และ Hospitality เป็นต้น


จะต้องเรียนหลักสูตรไหน ที่สามารถทางานในอาชีพที่อยู่ในรายชื่อ MLTSSL และมีโอกาสขอ PR ในอนาคตได้มาก ที่สุด?

ประเทศออสเตรเลีย ยังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเรียนต่างชาติ ส าหรับการเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพ Vocational Education and Training (VET) หรือหลายๆ คนเรียกว่าหลักสูตรดิปโพลมา ซึ่ง ออสเตรเลียมีหลักสูตรวิชาชีพที่มีคุณภาพ หลากหลาย และบางหลักสูตรอยู่ในรายชื่อทักษะขาดแคลนระยะกลาง และระยะยาว (MLTSSL) โดยจะเรียกหลักสูตรนี้ว่า Trade Courses

หลักสูตรวิชาชีพ TRADE COURSES คืออะไร? 

หลักสูตร Trade Courses เป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในออสเตรเลีย และเป็นส่วนของการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย นักศึกษาต่างชาติ ที่ลงเรียนหลักสูตร Trade Courses ไม่จ าเป็นต้องเรียนจบใน ระดับปริญญาตรี ไม่จ าเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือมีประสบการณ์มาก่อน ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าธ รรมเนียมในการเรียน และ ระยะเวลาหลักสูตรก็สั้นกว่า (ประมาณ 2 ปี) ทุกหลักสูตรจะเน้นการปฏิบัติงานจริง เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถขอวีซ่าท างาน หลังเรียนจบ Temporary Graduate Visa และวีซ่าย้ายถิ่นฐานส าหรับผู้มีทักษะ General Skilled Migration ได้ด้วย เช่นกัน ซึ่งมีโอกาสในการขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร Permanent Residency (PR) ที่เป็นไปได้มากที่สุด 

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรวิชาชีพ TRADE COURSES? 

• ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า หากเทียบกับเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ใน 
มหาวิทยาลัยนั้น มีค่าใช้จ่ายประมาณ $28,000 – $45,000 ต่อปีการศึกษา ซึ่ง หลักสูตรวิชาชีพ มีค่าใช้จ่ายเพียง $7,000 – $25,000 

• ประหยัดเวลามากกว่า หากเทียบกับเรียนในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาเรียนหลักสูตรวิชาชีพ Trade Courses 
เพียง 1 – 2 ปี เท่านั้น หลังส าเร็จการศึกษา สามารถขอ Temporary Graduate Work Visa ได้อีก 18 เดือน 

• การเรียนการสอน เน้นการปฏิบัติงานจริง หลักสูตรวิชาชีพ Trade Courses เน้นการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนมี ความรู้ ทักษะในการท างาน มีการฝึกงานระหว่างเรียน และหลังเรียนจบเป็นประจ าตลอดทั้งหลักสูตร ซึ่งจะแตกต่าง กับการเรียนในระดับปริญญาตรี ที่จะเน้นทฤษฎีและการวิจัย 

• คุณสมบัติการรับเข้าเรียนยืดหยุ่นกว่า บางหลักสูตร รับตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคะแนนภาษาอังกฤษ เทียบเท่า IELTS 5.0 – 5.5 ก็สามารถเข้าเรียนได้ นอกจากนี้ หากผู้เรียนไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือคะแนน 
ภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ หลายๆ สถาบันวิชาชีพ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนต่อด้วย ซึ่ยืดหยุ่น 
และสะดวกอย่างมาก 

• ได้รับโอกาสในการจ้างงาน จากอุตสาหกรรมชั้นนำของออสเตรเลีย และรายได้สูง การทำงานในภาคอุตสาหกรรมใน ออสเตรเลีย ถือว่าเป็นสายงานที่มีค่าตอบแทนสูงมาก และการแข่งขันน้อยกว่าการท างานในภาคธุรกิจอื่นๆ 

• เป็นหนทางในการขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร Permanent Residency (PR) ในอนาคต ที่มีโอกาสมากที่สุด สำหรับการ ขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร สิ่งที่ผู้ขอจะต้องพิจารณาอันดับแรกคือ ความสามารถในการทำงาน ซึ่ง จะต้องเป็นสายงาน ที่ มีความต้องการสูง และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ เช่น จะต้องเรียนหลักสูตร Trade 
Courses และทำงานในสายงานที่อยู่ในรายชื่อ MLTSSL ซึ่งหากเรียนหลักสูตรวิชาชีพอื่นๆ เช่น Business, Marketing หรือ Management จะต้องส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

• เป็นทักษะในงานเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ส าหรับหลายๆ คนที่ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อเริ่มต้นเป็น ผู้ประกอบการทั้งในออสเตรเลีย และทั่วโลก หลักสูตร Trade Courses ถือว่าตอบโจทย์อย่างมาก เพราะนอกจากจะ ได้เรียนทักษะการท างานแล้ว ยังได้เรียนเกี่ยวกับ ความเสี่ยง ความปลอดภัย การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ที่ถูกต้องตาม หลักสากล รวมถึงการท าใบเสนอราคา การเจรจาต่อรองธุรกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน


JOB READY PROGRAM เส้นทางสู่การเป็น PR ในออสเตรเลีย 

Job Ready Program (JRP) เป็ นโครงการประเมินทักษะการจ้างงานส าหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากนักศึกษา ต่างชาติที่มีวุฒิการศึกษาของออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้พัฒนาทักษะและได้รับประสบการณ์การจ้างงานในสถานที่ ท างานของออสเตรเลียก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าโยกย้ายถิ่นฐานส าหรับผู้มีทักษะ General Migration Visa กับ Department of Home Affairs 

สิทธิประโยชนเ์มื่อเข้าร่วมโปรแกรม JOB READY PROGRAM 

• โปรแกรม Job Ready Program ได้รับการประเมินจาก TRA ซึ่งสามารถใช้เพื่อยื่นสมัครขอ PR ได้ 

• การประเมินจาก TRA จะต้องมีประสบการณ์การท างานที่อยู่ในรายชื่อ MLTSSL อย่างน้อย 3 ปี ซึ่งถ้าผ่านโปรแกรม Job Ready Program จะใช้ประสบการณ์การทำงานเพียง 1 ปีเท่านั้น 

• หากหลักสูตร Trade Courses ที่เรียนมีการฝึกงานระหว่างเรียน หรือมีประสบการณ์การท างานที่อยู่ในรายชื่อ 
MLTSSL อย่างน้อย 3 เดือน ก็จะใช้ประสบการณ์การทำงานเพียง 9 เดือน เพื่อประเมินทักษะ 

• หากเข้าร่วมโปรแกรม Job Ready Program จะช่วยลดระยะเวลาของการประเมินจาก TRA ลดลงด้วย 

• เมื่อผ่านโปรแกรม Job Ready Program และได้รับการประเมินทักษะจาก TRA ก็จะสามารถยื่นขอวีซ่า PR, TR 
หรือ Employer Sponsored Visa (subclass 189, 190, 491, 494, 186, 482) โดยการประเมินทักษะจะพิจารณาว่าคุณมีทักษะและประสบการณท์ ี่จาเป็ นในการทางานในออสเตรเลียในระดับที่ กำหนดสำหรับอาชีพของคุณหรือไม่ โดยกระบวนการประเมิน JRP มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. GET YOUR PROVISION SKILLS ASSESSMENT (PSA) APPLY TEMPORARY GRADUATE VISA 485 

Provisional Skills Assessment (PSA) เป็ นขั้นตอนแรก สำหรับโครงการ Job Ready Program (JPR) วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวุฒิการศึกษาในออสเตรเลีย และการจ้างงานในตำแหน่ง สายงานที่ทำในออสเตรเลีย 

คุณสมบัติและเงื่อนไขใน 

• เป็นผู้ถือวีซ่าหลักของวีซ่านักเรียนต่างชาติสำหรับการศึกษาในออสเตรเลีย 

• มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาชีพที่ทำ และวุฒิการศึกษาจะต้องได้รับการรับรองกับ CRICOS 

• ทำงานในประเทศออสเตรเลียไม่ต่ำกว่า 360 ชั่วโมง โดยสายงานจะต้องเกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษาที่จบ 

• งานที่ทำจะต้องอยู่ในรายการอาชีพเชิงกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาว (MLTSSL) ในรายการอาชีพที่มีทักษะของ Skilled Occupation List 

• จะต้องยื่นขอ PSA ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี 

เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน PSA ถึงจะสามารถใช้ผลการประเมินยื่นขอวีซ่าท างานหลังเรียนจบ Temporary Graduate Visa (Subclass 485) หมวดหมู่วีซ่า Graduate Work Stream Visa เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานหลังเรียนจบในประเทศ ออสเตรเลีย สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา Certificate หรือ Diploma 

คุณสมบัติและเงื่อนไข 

• สำเร็จในหลักสูตรวิชาชีพ Trade Courses หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพขาดแคลน MLTSSL 

• ระยะเวลาหลักสูตรรวมกันไม่ต ่ากว่า 2 ปี (92 สัปดาห์) และพักอาศัยที่ออสเตรเลีย ไม่น้อยกว่า 16 เดือน 

• ผู้สมัครจะต้องมีผลภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 และทุก Band ไม่ต ่ากว่า 5.0 

• ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี 

หมายเหตุ: การยื่นขอ Temporary Graduate Visa 485 จะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS พร้อมส าหรับการยื่นขอวี ซ่า ดังนั้น หากวางแผนที่จะขอวีซ่านี้อย่างแน่นอน ผู้สมัครควรเตรียมความพร้อม และสอบ IELTS ให้ได้คะแนนตรงตามเกณฑ์ ที่ก าหนด ถึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าได้ 

2. BEGIN THE JOB READY EMPLOYMENT (JRE) 

หลังจากได้รับวีซ่าท างานหลังเรียนจบ Temporary Graduate Visa 485 เรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอน Job Ready Employment (JRE) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การท างานในออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เชี่ยวชาญ 

คุณสมบัติและเงื่อนไข 

• มีผลการประเมินจาก Provisional Skills Assessment (PSA) เรียบร้อยแล้ว 

• จะต้องทำงานในสายงานในรายชื่อทักษะ MLTSSL เช่น ผู้สมัครอาชีพ Boat Builder จะต้องทำงานในอุตสาหกรรม ต่อเรือ หรือ Carpenter และ Joiner จะต้องท างานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

• สถานประกอบการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก Trades Recognition Australia (TRA) 

• จะต้องทำงานอย่างน้อย 1,725 ชั่วโมงในช่วงเวลาหนึ่งปี 

• จะต้องจัดทำรายงานความคืบหน้า Skills Progress Report (SPR) 6 เดือนหลังจากเริ่มทำ JRE โดยการบันทึกการ ประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะและกิจกรรมที่ได้ด าเนินการในที่ท างาน 

3. GET YOUR JOB READY WORK ASSESSMENT (JRWA) 

Job Ready Workplace Assessment (JRWA) วัตถุประสงค์ของ JRWA คือการประเมินความสามารถในการ ท างานในระดับทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพในสถานที่ท างานของออสเตรเลีย โดยเมื่อท างานครบหนึ่งปี จะได้รับ การประเมิน เพื่อตรวจสอบหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติที่ได้บันทึกไว้ในรายงานความคืบหน้า Skills Progress Report (SPR) โดยการ ประเมินนี้ จะได้รับการพิจารณาโดย TRA เมื่อผ่านการประเมินแล้ว จะได้รับ JRWA ซึ่งหมายความว่า ผู้ประเมินมีความพึง พอใจในหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติ 

คุณสมบัติและเงื่อนไข 

• แสดงหลักฐานการจ้างงานที่ได้รับค่าจ้างงานเป็นเวลาอย่างน้อย 863 ชั่วโมง ในช่วงอย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่ เริ่ม JRE 

• จัดทำรายงานความคืบหน้า Skills Progress Report (SPR) และรายงานตรวจสอบการจ้างงาน Employment Verification Report (EVR) และหลักฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นเพื่อยืนยันว่ากำลังปฏิบัติงานจริง 

• ให้นายจ้างลงนามใน EVR 

หมายเหตุ: หากเปลี่ยนงานใหม่ จะต้องลงทะเบียนและอนุมัติโดย Trades Recognition Australia นอกจากนี้จะต้องแสดง หลักฐานการจ่ายเงินส าหรับการท างานอย่างน้อยหนึ่งเดือน 

4. COMPLETE JOB READY FINAL ASSESSMENT (JRFA) 

Job Ready Final Assessment (JRFA) จุดประสงค์ของ JRFA คือเพื่อรับรองความสำเร็จของ JRP อย่างเป็น ทางการ ซึ่งสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการสมัครไปยัง Department of Home Affairs สำหรับวีซ่าย้ายถิ่นที่มีทักษะ General Skilled Migration Visa 

คุณสมบัติและเงื่อนไข 

• มีผลการประเมิน Job Ready Workplace Assessment (JRWA) 

• ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจ้างงานของ Job Ready Employment (JRE) โดยแสดงหลักฐานการจ้างงานที่ได้รับ ค่าจ้างในอาชีพของคุณเป็นเวลาอย่างน้อย 1,725 ชั่วโมงในระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับจากวันที่เริ่ม JRE 

วีซ่าย้ายถิ่นฐานที่มีทักษะ (GENERAL SKILLED MIGRATION) คืออะไร? 

วีซ่าย้ายถิ่นฐานที่มีทักษะ (General Skilled Migration) คือวีซ่าที่ออกให้ส าหรับอาชีพที่มีทักษะและมีส่วนพัฒนา ประเทศให้อาศัย และท างานในออสเตรเลียได้เต็มเวลา Full-Time โดยไม่ต้องมีนายจ้างสนับสนุน เพื่อให้มีคุณสมบัติในการ ขอวีซ่าประเภทนี้ ผู้สมัครจะต้องเรียน และท างานในสายงานที่อยู่ในรายชื่ออาชีพทักษะ MLTSSL ดังนั้น หากผู้สมัครวีซ่า เรียน หลักสูตร Diploma of Business จะไม่สามารถขอสมัครวีซ่าประเภทนี้ได้ เนื่องจาก อาชีพหลังเรียนจบ ไม่อยู่ในรายชื่ออาชีพ ทักษะ MLTSSL 

นอกจากนี้ ไม่เพียงแค่เรียนจบ และท างานในสายงานที่อยู่ในรายชื่ออาชีพทักษะ MLTSSL เท่านั้น ผู้สมัครจะต้อง ผ่านการประเมิน Job Ready Program (JRP) เพื่อประเมินว่าเหมาะส าหรับที่จะได้รับการเสนอชื่อหรือไม่ ซึ่งผู้สมัคร จะต้องมี ผลการประเมิน JRP อย่างเป็นทางการจาก TRA ก่อน จึงจะสามารถขอวีซ่าย้ายถิ่นฐานที่มีทักษะ General Skilled Migration ได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. Skilled Independent Visa (189) เป็ นวีซ่าย้ายถิ่นฐานถาวรที่มีทักษะท่ัวไป อนุญาติให้สามารถประกอบ 
อาชีพ และพำนักในออสเตรเลียได้อย่างถาวร นอกจากนี้ ยังได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานของออสเตรเลีย เช่น 
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ และการเข้าเรียนโรงเรียนรัฐสำหรับบุตร 

2. Skilled Nominated Visa (190) เป็นวีซ่าย้ายถิ่นฐานถาวรที่ต้องได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐบาล อนุญาติให้ 
สามารถประกอบอาชีพ และพำนักในออสเตรเลียได้อย่างถาวร โดยผู้ที่ถือวีซ่าจะได้รับเสนอชื่อเข้าทำงานใน 
อาชีพที่อยู่ในรายชื่อ State Occupation List (SOL) หากมีการขาดแคลนอาชีพนั้นๆ ซึ่งเมื่อได้รับเสนอชื่อให้ท างาน Skilled Nominated Visa (190) จะต้องทางาน และอาศัยอยู่ในรัฐนั้น เป็ นระยะเวลา 2 ปี โดยสทิ ธิ์ประโยชน์ จะได้รับเช่นเดียวกับ Skilled Independent Visa 189 

3. Regional Nominated Visa (491) เป็นวีซ่าย้ายถิ่นฐานที่อาศัยและทำงานในเขตพื้นที่ภูมิภาคของออสเตรเลีย 
(Regional) หรือพื้นที่ภูมิภาคคือเมืองใดๆ ในออสเตรเลีย ยกเว้นซิดนีย์ เมลเบิร์น หรือบริสเบน โดยผู้ที่ถือวีซ่าจะ 
ได้รับเสนอชื่อเข้าท างานในอาชีพที่อยู่ในรายชื่อ State Occupation List (SOL) หากมีการขาดแคลนอาชีพนั้นๆ วี ซ่าประเภทนี้มีระยะเวลา 5 ปี และสามารถขอเป็ นผู้อยู่อาศัยถาวร Permanent Residency ได้ หลังจาก 3 ปีนับจากวันที่ได้รับวีซ่า 

สรุปรายชื่อ 15 หลักสูตร TRADE COURSES ที่สามารถทำงานในอาชีพที่อยู่รายชื่อ MLTSSL สามารถขอ PR ได้ 

หลักสูตรวิชาชีพ Trade Courses ทั้ง 15 หลักสูตร ที่ยกตัวอย่างมานี้ เป็นหลักสูตรที่มีความขาดแคลนในระยะกลางและระยะ ยาว และเป็นหลักสูตรที่มีโอกาสขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร Permanent Residency ได้ในอนาคต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้