Austria(Schengen)

Last updated: 22 Jul 2022  |  184 Views  | 

Austria(Schengen)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าออสเตรีย

*** เอกสารทุกอย่างที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน แล้ว ยื่นคู่กันกับเอกสารที่แปลนั้นๆ***

ใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลทุกอย่างโดยสมบูรณ์ 1 ชุด
สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ มีอายุอย่างน้อย 2 เดือนและต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า หากไม่มีผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือเดินทางใหม่
รูปถ่ายสีที่มีพื้นหลังสีขาว และเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
ประกันภัยการเดินทาง (สามารถตรวจสอบรายละอียด และ บริษัทประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ) 30,000 ยูโร( Travel insurance not Health insurance )
หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ ให้ระบุ อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน ( เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน ) หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้สมัคร ( ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สมัครจำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน ) ถ้าเป็นนักเรียนต้องมีหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา
เอกสารทางการเงิน เช่น ( สมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน พร้องอัพเดทล่าสุด หรือ Bank Certificate จากธนาคาร ในกรณีที่มีการ support หรือ ออกค่าใช้จ่ายให้ จำเป็นที่จะต้องทำหนังสือ Sponsor letter ( เป็น บิดา มารดา หรือ สามี ภรรยา ) พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพัน อาทิ เช่น ทะเบียนสมรส หรือ สูติบัตร พร้อม แปล ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเยอรมัน หากในกรณีที่ผู้สมัครมีคนเชิญจากทางออสเตรียแล้วก็ตามถ้าผู้สมัครประกอบอาชีพก็มีความจะเป็นที่จะต้องแสดงรายได้ของตัวเองด้วยเช่นกัน
ใบจองตั๋วเครื่องบิน ( Ticket Reservation ) จะต้องเป็นหัวของสายการบินนั้นๆที่ผู้สมัครจองโดยทางสถานทูตจะไม่รับใบจองตั๋วผ่านทาง Travel Agency
ในการณี มีการเชิญจากเพื่อนที่เป็นชาวออสเตรียให้ผู้สมัคร แสดง Code เชิญจากสถานีตำรวจที่ ออสเตรีย พร้อมทั้งแสดง หน้า หนังสือเดินทางของคนเชิญ ประกอบด้วย ( ในกรณีไปพักกับเพื่อน ญาติ หรือ คุ่สมรส )
เอกสารเกี่ยวกับที่พัก (Hotel Booking ) จำเป็นต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง ให้ต่อเนื่องกับตั๋วเครื่องบินของผู้สมัครและจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือ ภาษาเยอรมันเท่านั้นรวมถึงต้องระบุที่อยู่ของที่พักให้ชัดเจน
     0.ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระในวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า ( จะเปลี่ยนประจำทุกเดือนขึ้นอยู่กับค่าเงินในเดือนนั้นๆ)

        10.1 ตารางการเดินทางในกรณีที่ผู้สมัคร เดินทางมากกว่า 1 ประเทศ ให้ระบุว่าผู้สมัครจะมีเดินทางไปที่ไหนบ้าง.หรือในกรณีพำนักแค่ใน             ประเทศออสเตรียประเทศเดียวหลายวันให้ทำด้วยเช่นกันว่าผู้สมัครเดินทางไปเที่ยวที่ไหนบ้าง

หมายเหตุ

ในกรณีที่ เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกจากอำเภอ พร้อม แปล ภาษาอังกฤษ หรือ ถ้าเดินทางพร้อมกันแต่ บิดาหรือมารดา มี วีซ่าอยู่แล้ว สามารถที่จะแสดง หน้าสำเนาหนังสือเดินทางของ บิดาหรือ มารดา พ้อมกับ สำเนา หน้าวีซ่า Schengen ที่ยังมีอายุการใช้งานได้ พร้อม ตั๋วเครื่องบินโดยสารที่สามารถยืนยันได้ว่าไปพร้องกันจึงจะสามารถ ยกเว้น หนังสือยินยอมได้
ในกรณีที่บิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จำเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาภาษา อังกฤษ หรือ ภาษา เยอรมัน พร้อมใบสูติบัตร ของผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์

ค่าธรรมเนียม 2,340 บาท

 

หมายเหตุ : สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นรายบุคคล ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ด้วยตนเองโดยจำเป็นต้องนัดหมายเวลาล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นหมู่คณะ ท่านจำเป็นต้องทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนยื่นคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง12:00 และ เวลา 13:00 ถึง16:00

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง16:00

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Related content

Ghana

22 Jul 2022

Mexico

22 Jul 2022

Algeria

22 Jul 2022

Jordan

22 Jul 2022

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้