Australia

Last updated: 22 ก.ค. 2565  |  464 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Australia

เอกสารประกอบการขอวีซ่าออสเตรเลีย

1.ฟอร์ม 1419 เพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ เยี่ยมเยือนเพื่อนญาติพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน หรือการศึกษาระยะสั้น (น้อยกว่า 3 เดือน) กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร


2.ชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

3.สำเนาหนังสือเดินทางที่ชัดเจน (หน้าที่แสดงรายละเอียดของผู้สมัครและหน้าที่แสดงประวัติการเดินทางทั้งหมด) และ หนังสือเดินทางต้องมีอายุครอบคลุมการเดินทางหรือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4.รูปถ่ายแบบใช้ในราชการ 1 รูป (ขนาด 45 mm x 35 mm) ไม่นานเกิน 6 เดือน เขียนชื่อผู้สมัครไว้ด้านหลัง

5.สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย)

6.สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการงาน และอื่นๆ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของท่านและถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศของท่าน

*ในกรณีเดินทางร่วมกับญาติพี่น้อง หรือเยี่ยมเยือนญาติพี่น้อง ให้แสดงหลักฐานที่ยืนยันความสัมพันธ์นั้น เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน สูติบัตร และเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันความสัมพันธ์

**ในกรณีที่มีผู้สนับสนุนใบสมัครของท่าน โปรดแสดงหลักฐานของความสัมพันธ์และสถานภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน รวมถึงหลักฐานการติดต่อระหว่างกัน เช่น จดหมายเชิญ อีเมล์ ค่าใช้จ่ายจากการติดต่อทางโทรศัพท์ รูปถ่าย และหลักฐานการโอนเงิน และหลักฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของผู้สนับสนุน

*** หากผู้สนับสนุนใบสมัครของท่านเป็นคนออสเตรเลียและมิได้เป็นญาติพี่น้องโดยสายเลือด โปรดแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน

7.หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือมีทุนทรัพย์เกื้อหนุนเพียงพอ สำหรับใช้จ่ายของตัวท่าน และสมาชิกในครอบครัวที่จะเดินทางด้วยกับท่าน ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาที่จะพำนักในประเทศออสเตรเลียเช่น สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงพร้อมสำเนาที่มีรายการอย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง (สมุดเงินฝากตัวจริงจะถูกส่งคืนให้ภายหลังพร้อมจดหมายแจ้งผลวีซ่า)

8.หลักฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีที่ผู้สมัครประกอบอาชีพ ให้แสดงหลักฐานปัจจุบัน เช่น จดหมายต้นพบับจากนายจ้างระบุตาแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนรายได้ และระยะเวลาที่อนุญาตให้ลาพัก ผู้มีกิจการของตนเอง โปรดแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนหุ้น งบดุลประจำปี

ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

-เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอาเภอ (หรือสำนักงานเขต) ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ

-ฟอร์ม 1229 (สามารถขอรับได้ที่สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย หรือจากเวปไซต์ www.border.gov.au) ลงนามโดยบิดา มารดาที่ไม่ได้เดินทางด้วย

ในบางกรณี อาจต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

-ป.ค.14 ซึ่งแจ้งสถานะภาพของผู้ปกครองของผู้สมัครเพื่อการยืนยันสิทธิ์ในการปกครองผู้เยาว์ หรือ

-หากผู้ปกครองได้ทาการหย่าร้าง ให้แนบสำเนารับรองบันทึกการหย่า ใบหย่า หรือ

-คำสั่งจากศาลที่ระบุบุคคลผู้มีอานาจปกครองผู้สมัคร

เอกสารเพิ่มเติมสาหรับ ผู้สมัครขอวีซ่าที่มีอายุมากกว่า 75 ปี

-ต้องดาเนินการตรวจสุขภาพ(อ่านดูรายละเอียดด้านบน)

-หลักฐานการประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่จะพานักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

หลักฐานอื่นๆ

-ข้อมูลและหลักฐานที่แสดงว่าท่านมีความผูกพันกับถิ่นที่อยู่ และจะเดินทางกลับประเทศของท่านเมื่อเสร็จภารกิจ

-จดหมายเชิญจากญาติหรือเพื่อนของท่าน ในกรณีที่ญาติหรือเพื่อนของท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โปรดแสดงหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่จะพานักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว 4000 บาท

ระยะเวลาพิจารณา10 วันทำการ(ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต)

 

เวลายื่นใบสมัคร: ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง ศุกร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Algeria

22 ก.ค. 2565

Mexico

22 ก.ค. 2565

Ghana

22 ก.ค. 2565

Jordan

22 ก.ค. 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้