Canada

Last updated: 22 ก.ค. 2565  |  420 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Canada

เอกสารประกอบการขอวีซ่าแคนาดา

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า Application for a Temporary Resident Visa (IMM 5257)

2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว(IMM 5645)

3. หนังสือเดินทาง ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่จะเดินทางกลับประเทศไทย (ถ้ามีมากกว่า 1 ต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย)

4. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาวขนาดกว้าง 3.5 ซ.ม. สูง 4.5 ซ.ม. จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

5. หลักฐานทางการเงิน: สมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภท (ตัวจริงเท่านั้น) หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมตราประทับจากธนาคาร (ขอที่ธนาคารสาขาที่เราเปิดบัญชีไว้)

6. หลักฐานทางการงาน:
- จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง อายุการทำงานและ เงินเดือน
- ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน
- ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา

7. จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานที่แคนาดา (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

8. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (อย่าเพิ่งออกตั๋วจนกว่าวีซ่าจะผ่าน)

9. ใบจองโรงแรมที่พัก (Hotel Confirmation)

10. กำหนดการท่องเที่ยว (Itinerary)

11. ฟอร์มหนังสือมอบอำนาจขอวีซ่าแคนาดา (กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ไปยื่นด้วยตนเอง)

หมายเหตุ
กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี
1. สำเนาใบสูติบัตรภาษาไทยพร้อมเซ็นรับรองสำเนาพร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
2. กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา ต้องหนังสือยินยอมให้เดินทางจากอำเภอหรือเขตที่อยู่

กรณีเป็นเด็กนักเรียน/นักศึกษา
-หนังสือรับรองการเรียนจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมลายเซ็นผู้มีอำนาจและตราประทับสถาบัน

ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา
- Single Entry 2,800 บาท

***ค่าธรรมเนียมต้องชำระเป็นเช็คธนาคาร แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ สั่งจ่าย “Embassy of Canada”

***ค่าบริการ VFS 659 บาท สั่งจ่าย แคชเชียร์เช็ค “VFS (Thailand) Ltd.”
***ค่า SMS 56 บาท

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าและอนุมัติวีซ่า16 วันการ

***หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี และเดินทางกับผู้อื่นต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดาอนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียงผู้เดียว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Algeria

22 ก.ค. 2565

Mexico

22 ก.ค. 2565

Jordan

22 ก.ค. 2565

Ghana

22 ก.ค. 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้