Egypt

Last updated: 22 ก.ค. 2565  |  525 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Egypt

เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่าอียิปต์


1. แบบคำร้องขอวีซ่า (Visa Application Form)
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับรวมวัน เดินทางกลับถึงประเทศไทย
3. สำเนา Passport และเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ใบ
4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน หน้าตรง ไม่สวมแว่น
5. จดหมายรับรองการทำงานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) ระบุบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และ ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด พร้อมประทับตราบริษัท)
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ (อย่าพึ่งออกตั๋วเครื่องบิน จนกว่า Visa ของท่านจะผ่าน)
7. ใบจองโรงแรม/ที่พัก (Hotel Confirmation)
8. หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน (ขอที่ธนาคารที่เราเปิดบัญชีไว้ ควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ ค่าธรรมเนียมประมาณ 100 บาท)(เป็นภาษาอังกฤษ และมีตราประทับของธนาคาร) (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)
9. สำเนาบัญชีเงินฝากปรับยอดล่าสุด ถ่ายสำเนาทุกหน้า พร้อมสมุดบัญชีเล่มจริง

เอกสารเพิ่มเติม
กรณีเด็ก อายุไม่ถึง 20 ปี
1. สำเนาใบสูติบัตร
- ภาษาไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
- ภาษาอังกฤษ (แปล)
2. หนังสือยินยอมให้เดินทางจากอำเภอ หรือ เขตที่อยู่ (สำหรับกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา)

กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษาอยู่
1. หนังสือรับรองการเรียน จากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ มีลายเซ็นต์ของผู้มีอำนาจของโรงเรียน และตราประทับของสถานบันการศึกษานั้น ๆ

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
1. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (ภาษาไทย) (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตราประทับบริษัทฯ อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
- ใบแปลหนังสือรับรองบริษัท เป็นภาษาอังกฤษ (แปล)
- สำเนาใบทะเบียนการค้า (ภาษาไทย) (พร้อมเซ็นรับรองสำเนา โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตราประทับบริษัทฯ อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
2. หลักฐานการเงินของบริษัท
- จดหมายรับรองฐานะทางการเงิน พร้อมตราประทับจากธนาคาร
- Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

 หมายเหตุ:

ไม่มีการเรียกสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเข้าออกครั้งเดียว (Single)
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ /09.30 – 12.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ /14.00 – 15.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ: 4-5 วัน (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของสถานฑูต)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Algeria

22 ก.ค. 2565

Ghana

22 ก.ค. 2565

Jordan

22 ก.ค. 2565

Mexico

22 ก.ค. 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้