England

Last updated: 22 ก.ค. 2565  |  455 จำนวนผู้เข้าชม  | 

England

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอังกฤษ

1. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วน print ออกมาและเซ็นต์ชื่อ
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) + สำเนาหนังสือเดินทางและหน้าข้อมูลในหนังสือเดินทางที่มีประทับตรา (ถ้ามี)
3. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 4.5x3.5 ซ.ม. จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4. บัตรปชช. ตัวจริงพร้อมสำเนา และทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา
5. หลักฐานการทำงานทั้งตัวจริงและสำเนา เช่น หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ), หนังสือจดทะเบียนบริษัท, จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว หรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำทั้งตัวจริงและสำเนาย้อนหลัง 6 เดือนโดย update เดือนปัจจุบันด้วย
7. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน 
8. หลักฐานการจองที่พักหรือโรงแรมในอังกฤษ
9. จดหมายเชิญจากหน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
10. กรณีไปเยี่ยมญาติ ครอบครัว หรือแฟน ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น email ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาหน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย ฯลฯ
11. ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดาแนบประกอบการยื่นขอวีซ่าด้วย
12. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
13. ประกันการเดินทางวงเงินขั้นต่ำ 2,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียม (ชำระออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น)
- วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ ระยะสั้น 6 เดือน USD 133.- ระยะยาว 2 ปี USD 505.- 5 ปี USD 917.- 10 ปี USD 1,150.-

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าแบบมาตรฐาน 15 วันทำการ

หมายเหตุ: ระบบการยื่นวีซ่าแบบใหม่ ผู้เดินทางจำเป็นต้องไปแสดงตนเพื่อสแกนลายนิ้วมือ(Biometric)ที่ศูนย์รับยื่นวีซ่า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Mexico

22 ก.ค. 2565

Ghana

22 ก.ค. 2565

Jordan

22 ก.ค. 2565

Algeria

22 ก.ค. 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้