Italy(Schengen)

Last updated: 22 ก.ค. 2565  |  415 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Italy(Schengen)

เอกสารประกอบการขอวีซ่าอิตาลี่

แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่า โดยกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และมีลายเซ็นของผู้สมัคร อย่างครบถ้วน
รูปถ่ายสี ณ ปัจจุบัน 2 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากระยะเวลาที่ได้ ระบุไว้ในคำร้อง
เอกสารใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (เอกสารต้องออกโดยสารการบิน เท่านั้น โดยมีหัวจดหมาย และชื่อผู้สมัครอย่างครบถ้วน)
ผู้สมัครที่มีหนังสือเชิญ จากเพื่อน หรือครอบครัวจากทางอิตาลี : เอกสารหนังสือเชิญ และสำเนาบัตรประจาตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมกับเซ็นรับรองเอกสารจากผู้เชิญ, ในกรณีที่ผู้เชิญ ไม่ได้ถือสัญชาติ สหภาพยุโรป จะต้องมีสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาเอกสารอนุญาตพำนักอาศัยอยู่ที่อิตาลี
ผู้สมัครที่ได้รับเชิญไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา, การประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงพาณิชย์ : ต้องมีเอกสารเชิญจากทางองค์กรนั้น โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ และระยะเวลาที่ต้องพานักอยู่ที่อิตาลี หรือกลุ่มประเทศเชงเก้น
. เอกสารยืนยันการจองที่พัก ตลอดระยะการเดินทาง (เอกสารจองทางออนไลน์ ต้องมีตราประทับ และลายเซ็น พร้อมทั้งลายชื่อผู้สมัคร อย่างครบถ้วน และต้องมีเลขที่การจองอย่างชัดเจน
แผนการเดินทาง ที่ระบุวันที่และเมืองที่จะพานักอย่างครบถ้วน
เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน
แสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่าเสมอของผู้สมัครและหนังสือรับรองจากทางธนาคารตัวจริงซึ่งไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่สมัคร
- สำหรับบุคคลสถานะทางการเงินไม่เพียงพอ : จะต้องมีหนังสือรับรองจะออกค่าใช้จ่ายจากบุคคลในครอบครัว(บุตร บิดา มารดา พี่-น้อง) – ทะเบียนบ้านเพื่อแสดงความสัมพันธ์ และเอกสารรับรองทางจากธนาคาร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร พร้อมทั้งแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ซึ่งต้องมีความเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างสม่าเสมอ

- สำหรับคนไทยที่มีหนังสือรับรองทางการเงินจากทางอิตาลี : เอกสารFidejussione(ใบการันตีทางการเงิน) ตัวจริงจากทางธนาคารพร้อมสำเนา

11. บุคคลทั่วไป : เอกสารรับรองการทางานตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่สมัคร ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อผู้สมัคร วันที่เข้าทางาน เงินเดือน ตาแหน่ง (เอกสารจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อย่างชัดเจน)

นักเรียน นักศึกษา : เอกสารรับรองการศึกษาตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่สมัคร ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อผู้สมัคร พร้อมทั้งระบุระยะเวลาหยุดเรียน (เอกสารจะต้องออกจากโรงเรียนที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อย่างชัดเจน)

12. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา พร้อมเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ

13. สำหรับคนไทยที่มีเอกสารแสดงการสมรสกับชาว อิตาลี และชาวEU พร้อมเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ

14. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลที่ออกโดยทางเขต พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

15. กรมธรรม์การเดินทางต้องครอบคลุมวันที่เดินทางและระบุวงเงินครอบคลุมไม่ต่า กว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาทไทย พร้อมลายเซ็น ตราประทับ จากทางบริษัทประกัน

16. สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยในไทย ต้องมีหนังสือรับรองถึงถิ่นที่อาศัยในไทย และตราประทับการกลับเข้ามาในประเทศ และจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 2 เดือน หลังจากกลับมา

17. เด็กที่มีอายุต่า กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกับผู้ปกครองจะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองตัวจริงที่ออกโดยอา เภอหรือเขตนั้นๆ พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือถ้า ผู้ปกครองเสียชีวิตจะต้องแนบเอกสารใบมรณะบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ใบสูติบัตรพร้อมสำเนา พร้อมเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ

18. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ และวีซ่าต่างๆที่เคยผ่านมา

ระยะเวลาของการพิจารณา
-ภายใน 15 วัน ตามปฏิทิน และเอกสารยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สมบูรณ์นั้น จะถูกพิจารณาโดยประมาณ 3-4 วัน

**การยื่นเอกสารการพิจารณาขอวีซ่า ที่ไม่ครบท่วนตรงตามระเบียบของทางสทานฑูต อาจเป็นเหตุให้การพิจารณาล่าช้า ถึง 30 วัน**

ค่าธรรมเนียม

ท่องเที่ยว 2,335 บาท

เด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี 1,362 บาท

ค่าดำเนินการ 500 บาท/ต่อคน

เวลารับยื่นคำร้องขอวีซ่า: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง12:00 และ เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง16:00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Mexico

22 ก.ค. 2565

Jordan

22 ก.ค. 2565

Ghana

22 ก.ค. 2565

Algeria

22 ก.ค. 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้