Sweden(Schengen)

Last updated: 22 ก.ค. 2565  |  423 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Sweden(Schengen)เอกสารประกอบการขอวีซ่าสวีเดน

แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้น – ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสือเดินทาง
รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด(45mm x 35mm) –พื้นหลังสีขาวและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายที่ถูกปรับแต่งภาพมาไม่สามารถใช้ได้
หนังสือเดินทางเล่มจริง – ต้องมีอายุเหลืออีกอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่ท่านเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น และต้องมีหน้าว่างในหนังสือเดินทางเหลืออีกอย่างน้อย 2 หน้า หากวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะถูกติดอยู่ในหน้าหนังสือเดินทางที่ยังว่างอยู่ สำเนาหนังสือเดินทางจะต้องแนบอยู่กับแบบฟอร์มด้วย **หนังสือเดินทางเล่มเก่า และวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น (หากมี) –สำเนา หนังสือเดินทางเล่มก่อนจะต้องแนบมาด้วย**
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า(ท่องเที่ยว 2300 บาท) *จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเป็นจำนวนเงิน 470 บาทต่อคำขอหนึ่งฉบับนอกเหนือไปจาค่าธรรมเนียมวีซ่า*
หนังสือรับรองการทำงาน หรือ สัญญาการว่าจ้างงานต้นฉบับ (ถ้ามี) – เอกสารนี้ ต้องระบุตำแหน่งงาน ระยะเวลาของสัญญาว่าจ้าง อัตราเงินเดือนที่ได้รับ และระบุรายละเอียดจากนายจ้างว่าอนุญาตให้ลาได้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่
**ในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เป็นเจ้าของธุรกิจ – กรุณาแสดงสำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัทของท่าน/ เอกสารจดทะเบียนพานิชย์จากกรมการค้าภายใน หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นส่วน และหลักฐานรายได้ต่อปี**

***ในกรณีนักเรียน – หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ถ้าผู้สมัครจะเดินทางในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารที่รับรองว่าท่านได้เข้ารับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปแล้วด้วย***

  6.หลักฐานการเงินที่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการพำนักอยู่ชั่วคราวตลอดระยะเวลาในต่างประเทศ – ได้แก่ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือหนังสือรับรองจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อาจเรียกขอเอกสารนี้เพิ่มเติมถึงแม้ว่าผู้รับรองจะระบุว่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับผู้สมัครก็ตาม

  7.สำเนาการจองที่พัก/โรงแรม (ไม่แนะนำให้ผู้สมัครชำระเงินค่าที่พักทั้งหมดก่อนที่วีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)

  8.สำเนาการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและกลับ (ไม่แนะนำให้ผู้สมัครซื้อหรือออกตั๋วก่อน แต่ให้รอจนกว่าวีซ่าได้รับการอนุมัติ) – วีซ่าของท่านจะออกให้ตามวันที่ระบุในใบจองตั๋วเครื่องบิน หากวีซ่าได้รับการอนุมัติ

  9.สำเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง – ซึ่งกรมธรรม์นี้จะต้องมีผลและใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้นและครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่ท่านพำนักอยู่หรือระยะเวลาที่ท่านเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเดินทางผ่านแดนในกลุ่มประเทศเชงเก้น กรมธรรม์นี้จะต้องคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลสำหรับเหตุฉุกเฉิน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับบ้านและต้องมีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร

  10.แผนการเดินทางอื่นๆในกลุ่มประเทศเชงเก้น และ/หรือ ประเทศอื่นๆ – ใบจองการเดินทาง การเปลี่ยนเที่ยวบิน ใบจองที่พักในประเทศอื่นในกลุ่มเชงเก้น และ/หรือ ประเทศอื่นๆ

  11.กรอกแบบสอบถาม สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

ในกรณีของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี

สำเนาใบสูติบัตร
สำเนาหนังสือเดินทางของทั้งบิดาและมารดา
หลักฐานเกี่ยวกับอำนาจในการปกครองบุตร – ซึ่งจะต้องระบุว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองและต้องออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง – ต้องระบุว่าผู้ปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ หากผู้เยาว์เดินทางพร้อมบุคคลที่ 3 ผู้ปกครองจะต้องระบุในหนังสือยินยอมด้วย
หากเดินทางพร้อมกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือเดินทางเพื่อไปเยี่ยมบิดามารดาคนใดคนหนึ่ง – จะต้องแนบหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วย พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง

หนังสือรับรองจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ – ถ้าผู้สมัครจะเดินทางในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารที่รับรองว่าท่านได้เข้ารับการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปแล้วด้วย

สำเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี) – ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต

หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขออาจถูกขอให้จัดหาเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจถูกเรียกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หากสถานทูตฯ เห็นว่ามีความจำเป็น และตามกฎระเบียบของกลุ่มประเทศในเครือข่ายเชงเก้นนั้น ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่อาจเรียกคืนได้ เอกสารที่เป็นภาษาไทย จะต้องแนบมาพร้อมกับฉบับแปล ซึ่งได้รับการแปลมาจากสำนักงานแปลที่ได้รับการรับรอง

 

ข้อกำหนดรูปถ่าย

 

ต้องถ่ายมาไม่เกินกว่าหกเดือน
ต้องมีขนาดความกว้าง 35-40 มม.
ต้องถ่ายโดยมีฉากหลังเป็นสีอ่อน
ต้องถ่ายโดยให้เน้นภาพไปที่ศีรษะของท่านและส่วนบนของไหล่สองข้าง เพื่อให้รูปหน้าท่านมีพื้นที่ในภาพประมาณ 70-80% ของเนื้อที่ในภาพ
รูปถ่ายต้องคมชัดและมีคุณภาพสูง โดยต้องไม่มีรอยเลอะของหมึกพิมพ์หรือรอยยับใดๆ
เวลาในการยื่นคำขอ: 08.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 15.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เวลารับหนังสือเดินทาง: 13.00 น. – 16.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)  เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Jordan

22 ก.ค. 2565

Mexico

22 ก.ค. 2565

Ghana

22 ก.ค. 2565

Algeria

22 ก.ค. 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้