Internship โครงการฝึกงานประเทศออสเตรเลีย
โครงการฝึกงานที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นโครงการที่เปิดให้นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ได้เข้าร่วมการฝึกงานตามด้านสายงานด้าน Hospitality หรือ Aged Care ที่มีประสบการณ์ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน โครงการนี้ ได้รับการควบคุมดูแลโดย Australian Internships ซึ่งจะเป็นผู้รับรองเรื่องการจัดการฝึกงาน ความปลอดภัย และมี Host Organization ดูแลเรื่องการฝึกงานและอื่นๆ อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลาการฝึกงาน 6, 9 & 12 เดือน

วัตถุประสงค์โครงการ
    - เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานในต่างประเทศและเปิดโอกาสในการทำงานในระดับนานาชาติ
    - เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานตรงตามหลักสูตรและประสบความสำเร็จตามหลักสูตรการเรียน หรือการทำงาน
    - เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานหรือโรงแรมชั้นนำที่มีชื่อเสียงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสมัครงานหรือการทำงานจริงในอนาคต
    - เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศของการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน
    - เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
    - เพิ่มศักยภาพความรับผิดชอบรวมถึงการดูแลตัวเองและเพิ่มขีดความมั่นใจในตัวเอง
    - สร้างรายได้ระหว่างการฝึกงานแบบถูกต้องตามกฎหมาย
    - พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศของการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสมัครงานในอนาคต

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ
    - ค่าตอบแทนขั้นต่ำสุดชั่วโมงละ $16 – $20/สัปดาห์
    - ทำงาน 30 ชั่วโมง/สัปดาห์
    - ได้ฝึกงานอย่างตรงสาย ทำให้สามารถนำความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดทางด้านสายอาชีพการทำงานในอนาคตได้
    - เสริมสร้างจรรยาบรรณและเรียนรู้ระบบวิธีการทำงานของชาวออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นอีกประเทศหนึ่งว่ามีระบบการทำงานที่ได้คุณภาพระดับโลก
    - พัฒนาระดับภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นและได้สัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวออสเตรเลีย
    - เสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเป็นมืออาชีพในโลกของการทำงานรู้จักปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
    - ใบรับรองเมื่อจบโครงการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
    - อายุ ระหว่าง 18-30 ปี ไม่จำกัดเพศ
    - มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 6 เดือน
    - ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีความพร้อมและยินดี ที่จะฝึกงานในทุกภาคของออสเตรเลียที่นายจ้างจะเป็นผู้เลือกให้
    - ระดับภาษาอังกฤษ ระดับที่ดี IELTS 6.0 (Upper intermediate – Advanced)
    - มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อการฝึกงานในประเทศออสเตรเลีย
    - เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี (ควรสมัครล่วงหน้า 6 เดือน)
image

Professional
กับการทำได้สัมผัสการทำงานกับบริษัทใหญ่ๆชั้นนำในออสเตรเลีย ซึ่งบางที่จะได้ Connection ในการติดต่องานในอนาคตด้วย

STEM Internship Program

คุณสมบัติ
- อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
- ระยะเวลาในการฝึกงานมี 12 – 26 สัปดาห์
- ฝึกงานได้ทุกพื้นที่ในออสเตรเลีย
- ในโปรแกรมนี้ต้องเรียนหรือจบในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษามาแล้วภายใน 24 เดือน
- ภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับ Upper Intermediate – Advance (หรือ IELTS 6.0)
- ระยะเวลาดำเนินการ 3-4 เดือนเพื่อตรวจสอบดำแหน่งว่างและพิจารณาวีซ่า

Professional Internship Program

คุณสมบัติ
- อายุระหว่าง 18-30 ปี
- ระยะเวลาในการฝึกงาน 6-26 สัปดาห์
- ฝึกงานได้ทุกพื้นที่ในออสเตรเลีย
- ในการฝึกงานนั้นต้องฝึกงานในสาขาวิชาที่ตนเองจบมา
- รับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือจบหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาภายใน 24 เดือน
- ภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับ Upper Intermediate - Advance(หรือ IELTS 6.0)
- ระยะเวลาดำเนินการ 3-4 เดือนเพื่อตรวจสอบดำแหน่งว่างและพิจารณาวีซ่า

Aged Care Internship Program 

คุณสมบัติ
- อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
- ระยะเวลาในการฝึกงาน 6-12 เดือน
- ฝึกงานได้ทุกพื้นที่ในออสเตรเลีย
- รายได้ระหว่างร่วมโครงการขั้นต่ำ 15 – 18 AUD ต่อชั่วโมง
- ศึกษาอยู่ในระดับ Diploma สาขา Aged Care หรือ Nursing อย่างน้อย 2 ปี
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามาแล้ว 24 เดือน(หากสำเร็จการศึกษามาแล้ว 20 เดือนจะรับการพิจารณาเพิ่มเติม)
- ภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับ Upper Intermediate - Advance(หรือ IELTS 6.0)
- ต้องมีใบรับรองประวัติอาชญกรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(Police Clearance)
- ต้องฉีดวัคซีนสำหรับโรคดังนี้ : 
Hepatitis (ไวรัสตับอักเสบ)A 
BInfluenza(ไข้หวัดใหญ่)
Measles(โรคหัด)
Mumps(คางทูม)
Rubella(หัดเยอรมัน)
Chickenpox(อีสุกอีไส)
- หากมีความรู้ในทักษะการทำ CPR และ First aid พร้อมกับมีใบขับขี่ยานพาหนะและเชี่ยวชาญในด้าน Aged Care หรือ Nursing จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติม 
- ระยะเวลาดำเนินการ 3-4 เดือนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบดำแหน่งว่างและพิจารณาวีซ่า

image

Experience
กับประสบการณ์ในการทำงานสายอาชีพยอดนิยมซึ่งนอกจากจะได้ใช้ทักษะที่ตนเองถนัดแล้ว ยังได้ค่าตอบแทนที่สามารถเก็บไว้ท่องเที่ยวภายในออสเตรเลียด้วย


Hospitality Internship Program 

คุณสมบัติ
- อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
- ระยะเวลาในการฝึกงานมี 6, 9, 12 เดือน
- ต้องสามารถเดินทางได้ทั่วทุกพื้นที่ในออสเตรเลีย
- รายได้ระหว่างร่วมโครงการขั้นต่ำ 16 – 20 AUD ต่อชั่วโมง
- สำหรับนิสิต นักศึกษา ต้องเรียนอยู่ในสาขา Hospitality หรือ Culinary(ขั้นต่ำต้องอยู่ในระดับ Diploma Level) หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะต้องจบสาขา Hospitality หรือ Culinary ภายในระยะเวลา 18 เดือน
- ต้องเคยทำงานด้าน Hospitality หรือเรียนไม่ต่ำกว่า 12 เดือน หรือ ผ่านการทำงานหรือเรียนมาแล้ว 18 เดือน
- ภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับ Upper Intermediate - Advance(หรือ IELTS 6.0)
- ประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 6 เดือนสำหรับ Full-Time หรือ 12 เดือนสำหรับ Part-time ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ระยะเวลาดำเนินการ 4-6 เดือนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบดำแหน่งว่างและพิจารณาวีซ่า

Stipend Internship Program

คุณสมบัติ
- อายุระหว่าง 18-30 ปี
- ระยะเวลาในการฝึกงานมี 20 - 26 สัปดาห์
- ฝึกงานได้ทุกพื้นที่ในออสเตรเลีย
- รายได้ต่อเดือนระหว่างร่วมโครงการ 600 – 900 AUD
- ต้องฝึกงานในสาขาวิชาที่ตนเองจบมา
- ภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับ Upper Intermediate - Advance(หรือ IELTS 6.0)
- ปัจจุบันต้องศึกษาในสาขานั้นๆหรือสำเร็จการศึกษามาแล้วภายใน 24 เดือน
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 4 เดือนในสาขา Marketing, Events หรือ HR
- ระยะเวลาดำเนินการ 4-6 เดือนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบดำแหน่งว่างและพิจารณาวีซ่า

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้