วีซ่าท่องเที่ยว

กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีจดหมายรับรองจากบิดา หรือ มารดา และบัตรนักเรียนนักศึกษาเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม สำหรับใช้เป็นเอกสารที่เพิ่มน้ำหนักถึงฐานะทางการเงิน และ หน้าที่การงาน ของเรา ซึ่งเจ้าหน้าที่ ต.ม อาจจะขอดูเป็นบาง

กรณีที่เป็นการขอเป็นวีซ่า ธุรกิจจะ ต้องมีเอกสารรับรองว่าท่านเดินทางมาก่าน่าเพื่อทำธุรกิจอะไร หากท่านเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการส่งออก ก็สามารถไปขอเอกสารรับรองจากกรมได้ หรือท่านได้ติดต่อกับนัก ธุรกิจชาวกาน่าอยู่แล้ว

ฟอร์มใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน 2 ชุด (หากกรอกรายละะเอียดไม่ครบทางสถานทูตสามารถปฏิเสธวีซ่าได้) Passport เล่มปัจจุบันพร้อมสำเนา 1 ชุด มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน รูปถ่ายไซส์ติด Passport พื้นขาว 2 ใบ 

การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อย ต้องมีการนัดหมายวันสัมภาษณ์ทางอินเตอร์เนตที่ www.ustraveldocs.com/th หรือโทรฯ ผ่านศูนย์บริการที่หมายเลข 02 105 4110 และสัมสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องไปแสดงตนเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ และควรไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง

แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้น – ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสือเดินทางรูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด(45mm x 35mm) –พื้นหลังสีขาวและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายที่ถูกปรับแต่งภาพมาไม่สามารถใช้ได้

แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกครบถ้วน จำนวน 2 ชุดหนังสือเดินทางที่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับ พร้อมสำเนา 1ชุด (ทุกหน้าที่มีวีซ่า) รูปถ่ายสี พื้นหลังขาวเท่านั้น หน้าตรงและ เห็นใบหน้าชัดเจน ถ่ายไม่

แบบฟอร์มวีซ่า กรอกวีซ่าออนไลน์ (ซึ่งต้อง พิมพ์ออกมาหลัง จากกรอกเรียบร้อยแล้ว) หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนนับจาก วันออกเดินทางออกจากโปแลนด์ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา รูปถ่ายสี ฉากหลัง ของรูปเป็นสีขาว

Cover Letter ที่มีลายเซ็นของผู้ยื่นขอวีซ่า กรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์เมื่อกรอกข้อมูล ครบถ้วน ก็ให้จ่าย ค่าวีซ่าผ่านบัตรเครดิต จ่ายเสร็จ เรียบร้อย ระบบ ก็จะส่ง Cover Letter มาให้ทางอีเมล์ ที่ให้ไว้ตอน Log in ทำการปริ้นท์ Cover Letter ที่จะระบุชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และ อีเมล์ของผู้

แบบฟอร์มการขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง (แบบฟอร์มไม่มี download ต้องไปขอจากสถานฑูต สามารถสำเนาได้) Passport ตัวจริง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง พร้อมสำเนา (ถ้ามีเล่มเก่าให้ติดมาด้วย)

ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยือนเป็นการชั่วคราว หรือมีกิจกรรมทางธุรกิจ อาศัยอยู่ในประเทศได้ตามระยะเวลาที่วีซ่าระบุเท่านั้น ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน ไม่สามารถทำงานได้

แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลอย่างสมบูรณ์พร้อมลายเซ็นต์ หนังสือเดินทาง (Passport) ทึ่มีอายุอีกอย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 2 ชุด และถ่ายหน้าที่มีวีซ่าต่างๆ อีก 1 ชุด บางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย (ถ้ามี)

ใบคำร้องขอยื่นวีซ่า โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป หนังสือเดินทางตัวจริง อายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันทำครั้งแรก หน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้าพร้อมสำเนา

หนังสือเดินทาง ซึ่งมีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 90 วัน หลังจาก ที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ และหนังสือ เดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี) แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่า ที่กรอก ข้อมูลครบถ้วน รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาวขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. 2 รูป

ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ถ้าเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว สามารถยื่นแทนได้ผู้ที่เดินทางเป็นกลุ่มด้วยตนเอง สามารถทำ หนังสือมอบอำนาจ ให้ตัวแทน มายื่นขอวีซ่าแทนได้หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

แบบฟอร์มการขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง Passport ตัวจริง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง พร้อมสำเนา (ถ้ามีเล่มเก่าให้ติดมาด้วย) รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ

แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่า โดยกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และมีลายเซ็นของผู้สมัคร อย่างครบถ้วน รูปถ่ายสี ณ ปัจจุบัน 2 ใบ (พื้นหลังสีขาว) หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากระยะเวลาที่ได้ ระบุไว้ในคำร้อง

กรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วน print ออกมาและเซ็นต์ชื่อ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันออก และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย (ถ้ามี)

แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2นิ้ว x 2นิ้ว จำนวน 1 รูป

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้เหลือ มากกว่า 6 เดือน รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหลักฐานการทำงาน

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า สามารถขอรับได้ที่สถานทูตฯหรือ ดาวโหลดได้ที่ http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/thailand-enซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตอบคำถามตามความจริง

สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี) แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ำหนังสือจำกผู้เชิญในเยอรมนีที่รับรองค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร หรือ จดหมายเชิญ/หนังสือเชิญจำกบริษัทคู่ค้ำในประเทศเยอรมนี / ใบจองโรงแรม

หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจาก วันที่ยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่ายและทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า

รูปถ่ายสี 1 ใบ(ขนาด 47 มม. X 36 มม.) หนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ(ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่เดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นและต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า และหนังสือเดินทางจะต้องออกภายใน 10 ปีที่ผ่านมา)

รูปถ่ายสี 1 ใบ(ขนาด 47 มม. X 36 มม.) หนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ(ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่เดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นและต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า และหนังสือเดินทางจะต้องออกภายใน 10 ปีที่ผ่านมา)

กรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วน print ออกมาและเซ็นต์ชื่อหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) + สำเนาหนังสือเดินทางและหน้าข้อมูลในหนังสือเดินทางที่มีประทับตรา (ถ้ามี)

แบบคำร้องขอวีซ่า (Visa Application Form) หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับรวมวัน เดินทางกลับถึงประเทศไทย สำเนา Passport และเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ใบ

รูปถ่ายสีขนาด 35-45 มม. ใบหน้าตรงมีขนาด 30-36 มม.ฉากสีขาวและเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหนังสือเดินทาง(ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทยและมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้าสำหรับวีซ่าสติ๊กเกอร์

หนังสือเดินทาง ( ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากวันที่วีซ่าสิ้นสุดอายุ) + สำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทางหลักฐานการประวัติการเดินทาง(สำเนาของเชงเก้นวีซ่าก่อนหน้ากลับแสตมป์และตราประทับที่นำมาใช้วีซ่าเชงเก้นวีซ่ารวมทั้งและแสตมป์ในหนังสือเดินทางก่อนหน้า) ถ้ามี

หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า.รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่รูปที่ถ่ายเอง (ห้ามใส่เสื้อแขนกุด หรือ ชุดครุย ) ถ้าใช้รูปถ่ายที่ใส่เครื่องแบบราชการ ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด แนบด้วย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้