STUDY ABROAD   |   SERVICES   |   PROJECT ABROAD   |   PROMOTION
บริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทั่วโลก
 ซีทรี อินเตอร์เนชั่นแนล เซ็นเตอร์ มีการให้บริการรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทั่วโลก สามารถเช็ครายละเอียดเบื้องต้นได้ในรายชื่อแต่ละประเทศได้เลย

เอกสารประกอบการขอวีซ่าออสเตรเลีย ฟอร์ม 1419 เพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ เยี่ยมเยือนเพื่อนญาติพี่น้อง เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน หรือการศึกษาระยะสั้น (น้อยกว่า 3 เดือน) กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร

ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (เฉพาะของสายการบิน Etihad)ใบจองโรงแรมในอาบูดาบี้สำนาทะเบียนบ้าน(เซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง)สำเนาบัตรประชาชน (เซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง)สำเนา Passport (สีเท่านั้น)

หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับ ( + สำเนา หนังสือเดินทางหน้ารูปพรรณ 1 ฉบับ )แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ซื่งกรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า Application for a Temporary Resident Visa (IMM 5257)แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว(IMM 5645)หนังสือเดินทาง ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่จะเดินทางกลับประเทศไทย (ถ้ามีมากกว่า 1 ต้องยื่นหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย)

หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า.รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และไม่ใช่รูปที่ถ่ายเอง (ห้ามใส่เสื้อแขนกุด หรือ ชุดครุย ) ถ้าใช้รูปถ่ายที่ใส่เครื่องแบบราชการ ต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด แนบด้วย

หนังสือเดินทาง ( ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากวันที่วีซ่าสิ้นสุดอายุ) + สำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทางหลักฐานการประวัติการเดินทาง(สำเนาของเชงเก้นวีซ่าก่อนหน้ากลับแสตมป์และตราประทับที่นำมาใช้วีซ่าเชงเก้นวีซ่ารวมทั้งและแสตมป์ในหนังสือเดินทางก่อนหน้า) ถ้ามี

รูปถ่ายสีขนาด 35-45 มม. ใบหน้าตรงมีขนาด 30-36 มม.ฉากสีขาวและเป็นรูปที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหนังสือเดินทาง(ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันที่เดินทางกลับประเทศไทยและมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้าสำหรับวีซ่าสติ๊กเกอร์

แบบคำร้องขอวีซ่า (Visa Application Form) หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับรวมวัน เดินทางกลับถึงประเทศไทย สำเนา Passport และเซ็นต์รับรองสำเนา 1 ใบ

กรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วน print ออกมาและเซ็นต์ชื่อหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) + สำเนาหนังสือเดินทางและหน้าข้อมูลในหนังสือเดินทางที่มีประทับตรา (ถ้ามี)

รูปถ่ายสี 1 ใบ(ขนาด 47 มม. X 36 มม.) หนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ(ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่เดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นและต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า และหนังสือเดินทางจะต้องออกภายใน 10 ปีที่ผ่านมา)

รูปถ่ายสี 1 ใบ(ขนาด 47 มม. X 36 มม.) หนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ(ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่เดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นและต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า และหนังสือเดินทางจะต้องออกภายใน 10 ปีที่ผ่านมา)

หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจาก วันที่ยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่ายและทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า

สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี) แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ำหนังสือจำกผู้เชิญในเยอรมนีที่รับรองค่ำใช้จ่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร หรือ จดหมายเชิญ/หนังสือเชิญจำกบริษัทคู่ค้ำในประเทศเยอรมนี / ใบจองโรงแรม

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า สามารถขอรับได้ที่สถานทูตฯหรือ ดาวโหลดได้ที่ http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/thailand-enซึ่งต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตอบคำถามตามความจริง

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้เหลือ มากกว่า 6 เดือน รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนหลักฐานการทำงาน

แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2นิ้ว x 2นิ้ว จำนวน 1 รูป

กรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วน print ออกมาและเซ็นต์ชื่อ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันออก และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย (ถ้ามี)

แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่า โดยกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และมีลายเซ็นของผู้สมัคร อย่างครบถ้วน รูปถ่ายสี ณ ปัจจุบัน 2 ใบ (พื้นหลังสีขาว) หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า และต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากระยะเวลาที่ได้ ระบุไว้ในคำร้อง

แบบฟอร์มการขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง Passport ตัวจริง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง พร้อมสำเนา (ถ้ามีเล่มเก่าให้ติดมาด้วย) รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ

ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ถ้าเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว สามารถยื่นแทนได้ผู้ที่เดินทางเป็นกลุ่มด้วยตนเอง สามารถทำ หนังสือมอบอำนาจ ให้ตัวแทน มายื่นขอวีซ่าแทนได้หนังสือเดินทางราชการ ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ 90 วัน

หนังสือเดินทาง ซึ่งมีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 90 วัน หลังจาก ที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ และหนังสือ เดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี) แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่า ที่กรอก ข้อมูลครบถ้วน รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาวขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. 2 รูป

ใบคำร้องขอยื่นวีซ่า โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป หนังสือเดินทางตัวจริง อายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันทำครั้งแรก หน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้าพร้อมสำเนา

แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลอย่างสมบูรณ์พร้อมลายเซ็นต์ หนังสือเดินทาง (Passport) ทึ่มีอายุอีกอย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับประเทศไทย และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 2 ชุด และถ่ายหน้าที่มีวีซ่าต่างๆ อีก 1 ชุด บางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย (ถ้ามี)

ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยือนเป็นการชั่วคราว หรือมีกิจกรรมทางธุรกิจ อาศัยอยู่ในประเทศได้ตามระยะเวลาที่วีซ่าระบุเท่านั้น ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน ไม่สามารถทำงานได้

แบบฟอร์มการขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง (แบบฟอร์มไม่มี download ต้องไปขอจากสถานฑูต สามารถสำเนาได้) Passport ตัวจริง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง พร้อมสำเนา (ถ้ามีเล่มเก่าให้ติดมาด้วย)

Cover Letter ที่มีลายเซ็นของผู้ยื่นขอวีซ่า กรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์เมื่อกรอกข้อมูล ครบถ้วน ก็ให้จ่าย ค่าวีซ่าผ่านบัตรเครดิต จ่ายเสร็จ เรียบร้อย ระบบ ก็จะส่ง Cover Letter มาให้ทางอีเมล์ ที่ให้ไว้ตอน Log in ทำการปริ้นท์ Cover Letter ที่จะระบุชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และ อีเมล์ของผู้

แบบฟอร์มวีซ่า กรอกวีซ่าออนไลน์ (ซึ่งต้อง พิมพ์ออกมาหลัง จากกรอกเรียบร้อยแล้ว) หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนนับจาก วันออกเดินทางออกจากโปแลนด์ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา รูปถ่ายสี ฉากหลัง ของรูปเป็นสีขาว

แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกครบถ้วน จำนวน 2 ชุดหนังสือเดินทางที่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับ พร้อมสำเนา 1ชุด (ทุกหน้าที่มีวีซ่า) รูปถ่ายสี พื้นหลังขาวเท่านั้น หน้าตรงและ เห็นใบหน้าชัดเจน ถ่ายไม่

แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้น – ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสือเดินทางรูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด(45mm x 35mm) –พื้นหลังสีขาวและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายที่ถูกปรับแต่งภาพมาไม่สามารถใช้ได้

เมื่อเตรียมเอกสารเรียบร้อย ต้องมีการนัดหมายวันสัมภาษณ์ทางอินเตอร์เนตที่ www.ustraveldocs.com/th หรือโทรฯ ผ่านศูนย์บริการที่หมายเลข 02 105 4110 และสัมสัมภาษณ์ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องไปแสดงตนเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ และควรไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง

การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก

ฟอร์มใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน 2 ชุด (หากกรอกรายละะเอียดไม่ครบทางสถานทูตสามารถปฏิเสธวีซ่าได้) Passport เล่มปัจจุบันพร้อมสำเนา 1 ชุด มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน รูปถ่ายไซส์ติด Passport พื้นขาว 2 ใบ 

กรณีที่เป็นการขอเป็นวีซ่า ธุรกิจจะ ต้องมีเอกสารรับรองว่าท่านเดินทางมาก่าน่าเพื่อทำธุรกิจอะไร หากท่านเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการส่งออก ก็สามารถไปขอเอกสารรับรองจากกรมได้ หรือท่านได้ติดต่อกับนัก ธุรกิจชาวกาน่าอยู่แล้ว

กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีจดหมายรับรองจากบิดา หรือ มารดา และบัตรนักเรียนนักศึกษาเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม สำหรับใช้เป็นเอกสารที่เพิ่มน้ำหนักถึงฐานะทางการเงิน และ หน้าที่การงาน ของเรา ซึ่งเจ้าหน้าที่ ต.ม อาจจะขอดูเป็นบาง

รีวิวจากลูกค้า

คุณแม่อั๋น

รีวิวท่องเที่ยว , 440 ผู้ชม

น้องเมย์ in UK

รีวิวท่องเที่ยว , 498 ผู้ชม

น้องไอซ์

รีวิวท่องเที่ยว , 453 ผู้ชม

น้องต้นเตย

รีวิวท่องเที่ยว , 397 ผู้ชม

น้องบูม

รีวิวท่องเที่ยว , 471 ผู้ชม

น้องปลา

รีวิวท่องเที่ยว , 423 ผู้ชม

บ้านพี่หนอม

รีวิวท่องเที่ยว , 465 ผู้ชม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้